فراخوان عمومی شماره    98/02    شرکت عمران شهر جدید گلبهار
ردیف کد نوسازی مساحت
(متر مربع)
کاربری تراکم
(درصد)
سطح
اشغال
(درصد)
قیمت پایه کارشناسی درصد تخفیف
در صورت
خرید نقدی
مبلغ تضمین
شرکت در فراخوان
(ریال)
توضیحات دانلود اسناد فراخوان
قیمت کل
(ریال)
شرایط پرداخت
1 9 - 1 - 8 - 98 - 1 - 1 همکف  19.1
انباری  19.5
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
_ _ 2,534,400,000 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 24 ماهه 9/09 % 120,000,000 __   دانلود
2 25 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 25 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
_ _ 1,650,000,000 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 24 ماهه 9/09 % 80,000,000 __   دانلود
3         1 - 91 - 11 - 1 308 زمین مسکونی - تراکم متوسط 110 55 3,896,200,000 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 24 ماهه 9/09 % 190,000,000 __   دانلود
4         6 - 91 - 11 - 1 265.79 زمین مسکونی - تراکم متوسط 110 55 3,362,243,500 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 24 ماهه 9/09 % 160,000,000 __   دانلود
5         8 - 168 - 35 - 2 1099.39 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 8,726,408,125 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 430,000,000 __   دانلود
6         9 - 168 - 35 - 2 1041.41 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 8,266,191,875 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 410,000,000 __   دانلود
7         10 - 168 - 35 - 2 1041.41 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 8,266,191,875 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 410,000,000 __   دانلود
8         1 - 29 - 15 - 2 930.25 زمین تجاری 120 70 12,790,937,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 630,000,000 __   دانلود
9         1 - 37 - 30 - 1 1433.41 زمین تجاری 340 مطابق نقشه جرم گذاری 36,731,131,250 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 1,830,000,000 __   دانلود
10         5 - 9 - 22 - 1 736 کارگاهی - صنایع سلولزی چوب و کاغذ 40 35 3,680,000,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 پیشنهاد دهندگان می بایست مجوز اولیه و موافقت نامه اصولی از دستگاه ذیربط و تاییدیه سازمان محیط زیست مبنی بر موافقت با استقرار کاربری و احداث در شهر جدید گلبهار را دارا بوده و تصویر آنرا به همراه اسناد فراخوان ارائه نمایند.   دانلود
11         6 - 21 - 22 - 1 3881.65 زمین کارگاهی - انبار و سردخانه نگهداری مواد غذایی 40 35 15,526,600,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 770,000,000   دانلود
12         1 - 28 - 33 - 2 500 آموزشی - دبستان 40 25 2,000,000,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 100,000,000   دانلود