فراخوان عمومی شماره    97/05    شرکت عمران شهر جدید گلبهار
ردیف کد نوسازی مساحت
(متر مربع)
کاربری تراکم
(درصد)
سطح
اشغال
(درصد)
قیمت پایه کارشناسی درصد تخفیف
در صورت
خرید نقدی
مبلغ تضمین
شرکت در فراخوان
(ریال)
توضیحات  دانلود اسناد فراخوان 
قیمت متر مربع
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
شرایط پرداخت
1         1 - 167 - 35 - 2 1078.66 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,540,000 3,818,456,400 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 % 190,000,000 __   دانلود
2         2 - 167 - 35 - 2 1081.55 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,363,000 3,637,252,650 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 % 180,000,000 __   دانلود
3         3 - 167 - 35 - 2 1103.85 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,363,000 3,712,247,550 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 % 180,000,000 __   دانلود
4         4 - 167 - 35 - 2 1226.28 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,599,000 4,413,381,720 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 % 220,000,000 __   دانلود
5         5 - 167 - 35 - 2 1078.66 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,540,000 3,818,456,400 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 % 190,000,000 __   دانلود
6         6 - 167 - 35 - 2 1081.55 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,363,000 3,637,252,650 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 % 180,000,000 __   دانلود
7         7 - 167 - 35 - 2 1004.85 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,363,000 3,379,310,550 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 % 160,000,000 __   دانلود
8         8 - 167 - 35 - 2 1129.64 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,599,000 4,065,574,360 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 % 20,000,000 __   دانلود
9         21 - 2 - 9 - 1 200 زمین مسکونی - تراکم متوسط 110 55 4,600,000 920,000,000 بصورت نقدی __ 45,000,000 __   دانلود
10         50 - 2 - 9 - 1 200 زمین مسکونی - تراکم متوسط 110 55 4,600,000 920,000,000 بصورت نقدی __ 45,000,000 __   دانلود
11         11 - 13 - 10 - 1 205 زمین مسکونی - تراکم متوسط 110 55 4,500,000 922,500,000 بصورت نقدی __ 45,000,000 __   دانلود
12         4 - 16 - 10 - 1 200.32 زمین مسکونی - تراکم متوسط 110 55 4,450,000 891,424,000 بصورت نقدی __ 45,000,000 __   دانلود
13         5 - 17 - 10 - 1 245 زمین مسکونی - تراکم متوسط 110 55 4,400,000 1,078,000,000 بصورت نقدی __ 50,000,000 __   دانلود
14         3 - 19 - 10 - 1 200 زمین مسکونی - تراکم متوسط 110 55 4,450,000 890,000,000 بصورت نقدی __ 45,000,000 __   دانلود
15         1 - 26 - 10 - 1 316.34 زمین مسکونی - تراکم متوسط 110 55 4,450,000 1,407,713,000 بصورت نقدی __ 70,000,000 __   دانلود
16         15 - 58 - 11 - 1 239.5 زمین مسکونی - تراکم متوسط 110 55 4,950,000 1,185,525,000 بصورت نقدی __ 50,000,000 __   دانلود
17         16 - 58 - 11 - 1 239.5 زمین مسکونی - تراکم متوسط 110 55 4,950,000 1,185,525,000 بصورت نقدی __ 50,000,000 __   دانلود
18         19 - 58 - 11 - 1 274.5 زمین مسکونی - تراکم متوسط 110 55 4,950,000 1,358,775,000 بصورت نقدی __ 60,000,000 __   دانلود
19         5 - 59 - 11 - 1 309.5 زمین مسکونی - تراکم متوسط 110 55 4,950,000 1,532,025,000 بصورت نقدی __ 70,000,000 __   دانلود
20         15 - 59 - 11 - 1 239.5 زمین مسکونی - تراکم متوسط 110 55 4,950,000 1,185,525,000 بصورت نقدی __ 50,000,000 __   دانلود
21         16 - 59 - 11 - 1 239.5 زمین مسکونی - تراکم متوسط 110 55 4,950,000 1,185,525,000 بصورت نقدی __ 50,000,000 __   دانلود
22         2 - 72 - 30 - 1 861.8 زمین مسکونی - تراکم زیاد
(قابلیت احداث حداکثر 5 طبقه)
175 35 4,937,500 4,255,137,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 210,000,000 __   دانلود
23         3 - 72 - 30 - 1 915 زمین مسکونی - تراکم زیاد
(قابلیت احداث حداکثر 5 طبقه)
175 35 4,937,500 4,517,812,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 210,000,000 __   دانلود
24         4 - 72 - 30 - 1 968.24 زمین مسکونی - تراکم زیاد
(قابلیت احداث حداکثر 5 طبقه)
175 35 5,250,000 5,083,260,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 250,000,000 __   دانلود
25         2 - 38 - 4 - 1 33.66 زمین تجاری 100 100 24,375,000 820,462,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 40,000,000 __   دانلود
26         3 - 38 - 4 - 1 33.66 زمین تجاری 100 100 24,375,000 820,462,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 40,000,000 __   دانلود
27         6 - 38 - 4 - 1 33.66 زمین تجاری 100 100 24,375,000 820,462,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 40,000,000 __   دانلود
28         1 - 25 - 13 - 2 930.25 زمین تجاری 120 70 8,142,542 7,574,600,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 % 350,000,000 __   دانلود
29         1 - 15 - 20 - 2 930.25 زمین تجاری 120 70 8,007,955 7,449,400,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 % 350,000,000 __   دانلود
30         1 - 33 - 32 - 1 7931.3 زمین آموزشی 70 27 896,000 7,106,444,800 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 350,000,000 پیشنهاد دهندگان می بایست مجوز اولیه و موافقت نامه اصولی از دستگاه ذیربط برای احداث در شهر جدید گلبهار را دارا بوده و تصویر آنرا به همراه اسناد مزایده ارائه نماید.   دانلود
31         1 - 26 - 13 - 2 6533.12 زمین آموزشی 75 30 812,500 5,308,160,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 260,000,000   دانلود
32         7 - 1 - 22 - 1 1175.55 زمین کارگاهی - برق و الکترونیک 40 35 2,112,000 2,482,761,600 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 120,000,000   دانلود
33         8 - 1 - 22 - 1 1168.23 زمین کارگاهی - برق و الکترونیک 40 35 2,112,000 2,467,301,760 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 120,000,000   دانلود
34         7 - 19 - 22 - 1 2400 زمین کارگاهی - داروسازی 40 35 1,687,500 4,050,000,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 200,000,000   دانلود
35         13 - 6 - 22 - 1 1000 زمین کارگاهی - انبار مصالح ساختمانی 40 35 2,250,000 2,250,000,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 110,000,000 __   دانلود
36         1 - 21 - 22 - 1 5112.29 زمین کارگاهی - انبار و سردخانه نگهداری مواد غذایی 40 35 2,250,000 11,502,652,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 570,000,000 __   دانلود