فراخوان عمومی شماره    97/02    شرکت عمران شهر جدید گلبهار
ردیف کد نوسازی مساحت
(متر مربع)
کاربری تراکم
(درصد)
سطح
اشغال
(درصد)
قیمت پایه کارشناسی درصد تخفیف
در صورت
خرید نقدی
مبلغ تضمین
شرکت در فراخوان
(ریال)
توضیحات دانلود اسناد فراخوان
قیمت متر مربع
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
شرایط پرداخت
1         1 - 164 - 35 - 2 1189.86 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,437,500 4,090,143,750 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 200,000,000 __   دانلود
2         2 - 164 - 35 - 2 1099.39 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,636,232,425 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000 __   دانلود
3         3 - 164 - 35 - 2 1041.41 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,444,463,575 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000 __   دانلود
4         4 - 164 - 35 - 2 1041.41 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,444,463,575 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000 __   دانلود
5         5 - 164 - 35 - 2 1041.41 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,444,463,575 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000 __   دانلود
6         7 - 164 - 35 - 2 1045.41 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,437,500 3,593,596,875 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000 __   دانلود
7         8 - 164 - 35 - 2 1099.39 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,636,232,425 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000 __   دانلود
8         9 - 164 - 35 - 2 1041.41 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,444,463,575 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000 __   دانلود
9         10 - 164 - 35 - 2 1041.41 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,444,463,575 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000 __   دانلود
10         1 - 171 - 35 - 2 1078.66 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,375,000 3,640,477,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000 __   دانلود
11         2 - 171 - 35 - 2 1081.55 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,577,226,625 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000 __   دانلود
12         3 - 171 - 35 - 2 1103.85 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,650,983,875 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000 __   دانلود
13         6 - 171 - 35 - 2 1081.22 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,576,135,150 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000 __   دانلود
14         7 - 171 - 35 - 2 1004.85 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,323,541,375 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 160,000,000 __   دانلود
15         1 - 93 - 30 - 1 820 زمین مسکونی - تراکم زیاد
(قابلیت احداث حداکثر 5 طبقه)
175 35 5,000,000 4,100,000,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 200,000,000 __   دانلود
16         3 - 93 - 30 - 1 820 زمین مسکونی - تراکم زیاد
(قابلیت احداث حداکثر 5 طبقه)
175 35 4,812,500 3,946,250,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 190,000,000 __   دانلود
17         4 - 93 - 30 - 1 820 زمین مسکونی - تراکم زیاد
(قابلیت احداث حداکثر 5 طبقه)
175 35 4,812,500 3,946,250,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 190,000,000 __   دانلود
18         5 - 93 - 30 - 1 940 زمین مسکونی - تراکم زیاد
(قابلیت احداث حداکثر 5 طبقه)
175 35 5,000,000 4,700,000,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 230,000,000 __   دانلود
19         1 - 10 - 31 - 1 2857 زمین تجاری اداری 180 70 19,300,000 55,140,100,000 بصورت نقدی __ 2,750,000,000 __   دانلود
20         1 - 25 - 13 - 2 930.25 زمین تجاری 120 70 8,142,542 7,574,600,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 % 350,000,000 __   دانلود
21         1 - 29 - 14 - 2 930.28 زمین تجاری 120 70 8,276,863 7,699,800,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 % 350,000,000 __   دانلود
22         1 - 15 - 20 - 2 930.25 زمین تجاری 120 70 8,007,955 7,449,400,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 % 350,000,000 __   دانلود
23         1 - 26 - 13 - 2 6533.12 زمین آموزشی 75 30 812,500 5,308,160,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 260,000,000 پیشنهاد دهندگان می بایست مجوز اولیه و موافقت نامه اصولی از دستگاه ذیربط برای احداث در شهر جدید گلبهار را دارا بوده و تصویر آنرا به همراه اسناد مزایده ارائه نماید.   دانلود
24         7 - 1 - 22 - 1 1175.55 زمین کارگاهی - برق و الکترونیک 40 35 2,112,000 2,482,761,600 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 120,000,000   دانلود
25         8 - 1 - 22 - 1 1168.23 زمین کارگاهی - برق و الکترونیک 40 35 2,112,000 2,467,301,760 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 120,000,000   دانلود
26         7 - 19 - 22 - 1 2400 زمین کارگاهی - داروسازی 40 35 1,687,500 4,050,000,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 200,000,000   دانلود
27 7 - 1 - 1 - 25 - 17 - 2 همکف
29.64
بالکن
11.53
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 32,500,000 1,038,245,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 45,000,000 __   دانلود
28 40 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 43.88 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه اول
__ __ 22,500,000 987,300,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 45,000,000 __   دانلود