فراخوان عمومی شماره    97/01    شرکت عمران شهر جدید گلبهار
ردیف کد نوسازی مساحت
(متر مربع)
کاربری تراکم
(درصد)
سطح
اشغال
(درصد)
قیمت پایه کارشناسی بصورت نقد و اقساط درصد تخفیف
در صورت
خرید نقدی
مبلغ تضمین
شرکت در فراخوان
(ریال)
دانلود اسناد فراخوان
قیمت متر مربع
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
شرایط پرداخت
1         1 - 164 - 35 - 2 1189.86 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,437,500 4,090,143,750 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 200,000,000   دانلود
2         2 - 164 - 35 - 2 1099.39 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,636,232,425 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
3         3 - 164 - 35 - 2 1041.41 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,444,463,575 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
4         4 - 164 - 35 - 2 1041.41 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,444,463,575 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
5         5 - 164 - 35 - 2 1041.41 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,444,463,575 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
6         6 - 164 - 35 - 2 1042.98 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,375,000 3,520,057,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
7         7 - 164 - 35 - 2 1045.41 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,437,500 3,593,596,875 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
8         8 - 164 - 35 - 2 1099.39 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,636,232,425 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
9         9 - 164 - 35 - 2 1041.41 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,444,463,575 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
10         10 - 164 - 35 - 2 1041.41 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,444,463,575 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
11         11 - 164 - 35 - 2 1041.41 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,444,463,575 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
12         12 - 164 - 35 - 2 1042.98 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,375,000 3,520,057,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
13         1 - 171 - 35 - 2 1078.66 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,375,000 3,640,477,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
14         2 - 171 - 35 - 2 1081.55 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,577,226,625 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
15         3 - 171 - 35 - 2 1103.85 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,650,983,875 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
16         4 - 171 - 35 - 2 1227.67 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,437,500 4,220,115,625 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 200,000,000   دانلود
17         5 - 171 - 35 - 2 1078.38 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,375,000 3,639,532,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
18         6 - 171 - 35 - 2 1081.22 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,576,135,150 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
19         7 - 171 - 35 - 2 1004.85 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,307,500 3,323,541,375 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 160,000,000   دانلود
20         8 - 171 - 35 - 2 1081.95 زمین مسکونی - تراکم کم 40 25 3,437,500 3,719,203,125 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 170,000,000   دانلود
21         1 - 93 - 30 - 1 820 زمین مسکونی - تراکم زیاد
( قابلیت احداث حداکثر 5 طبقه )
175 35 5,000,000 4,100,000,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 200,000,000   دانلود
22         2 - 93 - 30 - 1 820 زمین مسکونی - تراکم زیاد
( قابلیت احداث حداکثر 5 طبقه )
175 35 4,812,500 3,946,250,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 190,000,000   دانلود
23         3 - 93 - 30 - 1 820 زمین مسکونی - تراکم زیاد
( قابلیت احداث حداکثر 5 طبقه )
175 35 4,812,500 3,946,250,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 190,000,000   دانلود
24         4 - 93 - 30 - 1 820 زمین مسکونی - تراکم زیاد
( قابلیت احداث حداکثر 5 طبقه )
175 35 4,812,500 3,946,250,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 190,000,000   دانلود
25         5 - 93 - 30 - 1 940 زمین مسکونی - تراکم زیاد
( قابلیت احداث حداکثر 5 طبقه )
175 35 5,000,000 4,700,000,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 230,000,000   دانلود
26         19 - 10 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,762,500 496,833,750 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000   دانلود
27         12 - 12 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,762,500 496,833,750 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000   دانلود
28         13 - 12 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,762,500 496,833,750 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000   دانلود
29         15 - 12 - 1 - 1 52 زمین تجاری 100 100 21,875,000 1,137,500,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 50,000,000   دانلود
30         11 - 38 - 4 - 1 36.3 زمین تجاری 100 100 19,840,000 720,192,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000   دانلود
31         12 - 38 - 4 - 1 36.3 زمین تجاری 100 100 19,200,000 696,960,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000   دانلود
32         13 - 38 - 4 - 1 36.3 زمین تجاری 100 100 19,200,000 696,960,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000   دانلود
33         1 - 25 - 13 - 2 930.25 زمین تجاری 120 70 8,142,542 7,574,600,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 % 350,000,000   دانلود
34         1 - 29 - 14 - 2 930.28 زمین تجاری 120 70 8,276,863 7,699,800,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 % 350,000,000   دانلود
35         1 - 15 - 20 - 2 930.25 زمین تجاری 120 70 8,007,955 7,449,400,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 % 350,000,000   دانلود
36         1 - 26 - 13 - 2 6533.12 زمین آموزشی 75 30 812,500 5,308,160,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 260,000,000   دانلود
37         7 - 19 - 22 - 1 2400 زمین کارگاهی - داروسازی 40 35 1,687,500 4,050,000,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 200,000,000   دانلود
38         2 - 12 - 32 - 1 2044.56 زمین بهداشتی درمانی 100 40 2,187,500 4,472,475,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 220,000,000   دانلود
39 7 - 1 - 1 - 25 - 17 - 2 همکف
29.64
بالکن
11.53
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 32,500,000 1,038,245,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 45,000,000   دانلود
40 40 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 43.88 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه اول
__ __ 22,500,000 987,300,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 45,000,000   دانلود