فراخوان عمومی شماره    96/09    شرکت عمران شهر جدید گلبهار
ردیف کد نوسازی مساحت
(متر مربع)
کاربری تراکم
(درصد)
سطح
اشغال
(درصد)
قیمت پایه کارشناسی بصورت نقد و اقساط درصد تخفیف
در صورت
خرید نقدی
مبلغ تضمین
شرکت در فراخوان
(ریال)
توضیحات مختصات
نقاط مرکزی
(بلوک یا قطعه)
دانلود اسناد فراخوان
قیمت متر مربع
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
شرایط پرداخت
1         2 - 75 - 10 - 1 201.02 زمین مسکوني - تراکم متوسط
( قابلیت احداث حداکثر 2 واحد )
110 55 3,780,000 759,855,600 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16.67 % 38,000,000 غیر قابل تهاتر 36.588890,59.174235   دانلود
2         3 - 75 - 10 - 1 201.75 زمین مسکوني - تراکم متوسط
( قابلیت احداث حداکثر 2 واحد )
110 55 3,780,000 762,615,000 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16.67 % 38,000,000 غیر قابل تهاتر 36.588913,59.174352   دانلود
3         4 - 75 - 10 - 1 227 زمین مسکوني - تراکم متوسط
( قابلیت احداث حداکثر 2 واحد )
110 55 3,780,000 858,060,000 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16.67 % 38,000,000 غیر قابل تهاتر 36.588917,59.174470   دانلود
4         5 - 75 - 10 - 1 227 زمین مسکوني - تراکم متوسط
( قابلیت احداث حداکثر 2 واحد )
110 55 3,780,000 858,060,000 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16.67 % 38,000,000 غیر قابل تهاتر 36.588938,59.174579   دانلود
5         6 - 75 - 10 - 1 227 زمین مسکوني - تراکم متوسط
( قابلیت احداث حداکثر 2 واحد )
110 55 3,780,000 858,060,000 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16.67 % 38,000,000 غیر قابل تهاتر 36.588959,59.174687   دانلود
6         7 - 75 - 10 - 1 227 زمین مسکوني - تراکم متوسط
( قابلیت احداث حداکثر 2 واحد )
110 55 3,780,000 858,060,000 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16.67 % 38,000,000 غیر قابل تهاتر 36.588980,59.174796   دانلود
7         8 - 75 - 10 - 1 227 زمین مسکوني - تراکم متوسط
( قابلیت احداث حداکثر 2 واحد )
110 55 3,780,000 858,060,000 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16.67 % 38,000,000 غیر قابل تهاتر 36.589001,59.174905   دانلود
8         9 - 75 - 10 - 1 227 زمین مسکوني - تراکم متوسط
( قابلیت احداث حداکثر 2 واحد )
110 55 3,780,000 858,060,000 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16.67 % 38,000,000 غیر قابل تهاتر 36.589022,59.175013   دانلود
9         10 - 75 - 10 - 1 227 زمین مسکوني - تراکم متوسط
( قابلیت احداث حداکثر 2 واحد )
110 55 3,780,000 858,060,000 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16.67 % 38,000,000 غیر قابل تهاتر 36.589043,59.175122   دانلود
10         11 - 75 - 10 - 1 227 زمین مسکوني - تراکم متوسط
( قابلیت احداث حداکثر 2 واحد )
110 55 3,780,000 858,060,000 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16.67 % 38,000,000 غیر قابل تهاتر 36.589063,59.175231   دانلود
11         5 - 76 - 10 - 1 227 زمین مسکوني - تراکم متوسط
( قابلیت احداث حداکثر 2 واحد )
110 55 3,531,150 801,571,050 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 % 38,000,000 غیر قابل تهاتر 36.588938,59.174579   دانلود
12         6 - 76 - 10 - 1 227 زمین مسکوني - تراکم متوسط
( قابلیت احداث حداکثر 2 واحد )
110 55 3,531,150 801,571,050 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 % 38,000,000 غیر قابل تهاتر 36.588959,59.174687   دانلود
13         1 - 43 - 4 - 1 1259.12 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 4,250,000 5,351,260,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 260,000,000 غیر قابل تهاتر 36.558373,59.181477   دانلود
14         1 - 46 - 4 - 1 1283.4 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 4,250,000 5,454,450,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 260,000,000 غیر قابل تهاتر 36.560320,59.184944   دانلود
15         1 - 172 - 35 - 2 1089.54 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,375,000 3,677,197,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557458,59.175716   دانلود
16         2 - 172 - 35 - 2 1027.94 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,238,011,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 160,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557507,59.175977   دانلود
17         3 - 172 - 35 - 2 1027.69 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,237,223,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 160,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557556,59.176231   دانلود
18         4 - 172 - 35 - 2 1027.43 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,236,404,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 160,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557605,59.176484   دانلود
19         5 - 172 - 35 - 2 1027.18 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,235,617,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 160,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557654,59.176738   دانلود
20         6 - 172 - 35 - 2 1141.26 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,262,500 3,723,360,750 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557705,59.177006   دانلود
21         1 - 173 - 35 - 2 1175.93 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,262,500 3,836,471,625 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557792,59.177455   دانلود
22         2 - 173 - 35 - 2 1054.76 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,206,250 3,381,824,250 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 160,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557845,59.177731   دانلود
23         3 - 173 - 35 - 2 998.42 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,206,250 3,201,184,125 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 160,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557914,59.177992   دانلود
24         4 - 173 - 35 - 2 1113.69 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,375,000 3,758,703,750 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557939,59.178267   دانلود
25         1 - 174 - 35 - 2 1262.89 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,262,500 4,120,178,625 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 200,000,000 غیر قابل تهاتر 36.556917,59.175876   دانلود
26         2 - 174 - 35 - 2 1190.85 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,177,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 غیر قابل تهاتر 36.556968,59.176137   دانلود
27         3 - 174 - 35 - 2 1190.84 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,146,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557017,59.176390   دانلود
28         4 - 174 - 35 - 2 1190.84 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,146,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557066,59.176644   دانلود
29         5 - 174 - 35 - 2 1190.84 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,146,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557115,59.176898   دانلود
30         6 - 174 - 35 - 2 1193.05 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,207,459 3,826,659,375 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557163,59.177152   دانلود
31         7 - 174 - 35 - 2 1263.2 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,262,500 4,121,190,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 200,000,000 غیر قابل تهاتر 36.556472,59.176008   دانلود
32         8 - 174 - 35 - 2 1190.85 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,177,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 غیر قابل تهاتر 36.556521,59.176269   دانلود
33         9 - 174 - 35 - 2 1190.84 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,146,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 غیر قابل تهاتر 36.556570,59.176523   دانلود
34         10 - 174 - 35 - 2 1190.84 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,146,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 غیر قابل تهاتر 36.556619,59.176776   دانلود
35         11 - 174 - 35 - 2 1190.84 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,146,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 غیر قابل تهاتر 36.556668,59.177030   دانلود
36         12 - 174 - 35 - 2 1193.05 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,207,459 3,826,659,375 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 غیر قابل تهاتر 36.556718,59.177284   دانلود
37         2 - 175 - 35 - 2 1056 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,326,400,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 160,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557337,59.177881   دانلود
38         4 - 175 - 35 - 2 1213.05 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,376,252 4,095,562,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 200,000,000 غیر قابل تهاتر 36.557466,59.178407   دانلود
39         1 - 176 - 35 - 2 1372.29 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,375,000 4,631,478,750 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 230,000,000 غیر قابل تهاتر 36.555880,59.176180   دانلود
40         2 - 176 - 35 - 2 1159.67 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,262,500 3,783,423,375 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 180,000,000 غیر قابل تهاتر 36.555957,59.176434   دانلود
41         3 - 176 - 35 - 2 1027.29 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,262,500 3,351,533,625 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 160,000,000 غیر قابل تهاتر 36.556030,59.176679   دانلود
42         4 - 176 - 35 - 2 1280.98 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,262,500 4,179,197,250 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 200,000,000 غیر قابل تهاتر 36.556122,59.176982   دانلود
43         5 - 176 - 35 - 2 1352.84 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,375,000 4,565,835,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 230,000,000 غیر قابل تهاتر 36.556263,59.177435   دانلود
44         6 - 176 - 35 - 2 1250.3 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,375,000 4,219,762,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 200,000,000 غیر قابل تهاتر 36.556507,59.177963   دانلود
45         8 - 176 - 35 - 2 1008 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,175,200,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 160,000,000 غیر قابل تهاتر 36.556837,59.178029   دانلود
46         9 - 176 - 35 - 2 1323.94 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,262,500 4,319,354,250 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 200,000,000 غیر قابل تهاتر 36.556805,59.178316   دانلود
47         10 - 176 - 35 - 2 1212.48 زمین مسکوني - تراکم کم 40 25 3,375,000 4,092,120,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 200,000,000 غیر قابل تهاتر 36.556966,59.178541   دانلود
48         4 - 13 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000 غیر قابل تهاتر 36.584174,59.162183   دانلود
49         6 - 13 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000 غیر قابل تهاتر 36.584201,59.162320   دانلود
50         7 - 13 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000 غیر قابل تهاتر 36.584215,59.162388   دانلود
51         8 - 13 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000 غیر قابل تهاتر 36.584228,59.162457   دانلود
52         9 - 13 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000 غیر قابل تهاتر 36.584242,59.162525   دانلود
53         10 - 13 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000 غیر قابل تهاتر 36.584255,59.162594   دانلود
54         11 - 13 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000 غیر قابل تهاتر 36.584269,59.162662   دانلود
55         12 - 13 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000 غیر قابل تهاتر 36.584282,59.162730   دانلود
56         13 - 13 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000 غیر قابل تهاتر 36.584296,59.162799   دانلود
57         14 - 13 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000 غیر قابل تهاتر 36.584309,59.162867   دانلود
58         15 - 13 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000 غیر قابل تهاتر 36.584323,59.162935   دانلود
59         17 - 13 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000 غیر قابل تهاتر 36.584350,59.163072   دانلود
60         20 - 13 - 22 - 1 56.7 زمین دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 20,000,000 غیر قابل تهاتر 36.584390,59.163277   دانلود
61         1 - 38 - 4 - 1 33.66 زمین تجاری 100 100 22,784,000 766,909,440 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر 36.561730,59.180816   دانلود
62         2 - 38 - 4 - 1 33.66 زمین تجاری 100 100 21,760,000 732,441,600 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
63         3 - 38 - 4 - 1 33.66 زمین تجاری 100 100 21,760,000 732,441,600 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
64         4 - 38 - 4 - 1 33.66 زمین تجاری 100 100 21,760,000 732,441,600 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
65         5 - 38 - 4 - 1 33.66 زمین تجاری 100 100 21,760,000 732,441,600 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
66         6 - 38 - 4 - 1 33.66 زمین تجاری 100 100 21,760,000 732,441,600 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
67         7 - 38 - 4 - 1 33.66 زمین تجاری 100 100 21,760,000 732,441,600 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
68         8 - 38 - 4 - 1 33.66 زمین تجاری 100 100 21,760,000 732,441,600 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
69         9 - 38 - 4 - 1 33.66 زمین تجاری 100 100 21,760,000 732,441,600 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
70         10 - 38 - 4 - 1 33.66 زمین تجاری 100 100 22,784,000 766,909,440 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
71         11 - 38 - 4 - 1 36.3 زمین تجاری 100 100 19,840,000 720,192,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
72         12 - 38 - 4 - 1 36.3 زمین تجاری 100 100 19,200,000 696,960,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
73         13 - 38 - 4 - 1 36.3 زمین تجاری 100 100 19,200,000 696,960,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
74         14 - 38 - 4 - 1 36.3 زمین تجاری 100 100 19,200,000 696,960,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
75         15 - 38 - 4 - 1 36.3 زمین تجاری 100 100 19,200,000 696,960,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
76         16 - 38 - 4 - 1 36.3 زمین تجاری 100 100 19,840,000 720,192,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
77         1 - 51 - 10 - 1 232.56 زمین تجاری 70 70 13,440,000 3,125,606,400 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 150,000,000 غیر قابل تهاتر 36.588857,59.172405   دانلود
78         2 - 51 - 10 - 1 232.56 زمین تجاری 70 70 15,360,000 3,572,121,600 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 150,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود
79         1 - 25 - 13 - 2 930.25 زمین تجاری 120 70 8,142,542 7,574,600,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 % 350,000,000 ___ 36.550203,59.175368   دانلود
80         1 - 29 - 14 - 2 930.28 زمین تجاری 120 70 8,276,863 7,699,800,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 % 350,000,000 ___ 36.548432,59.166729   دانلود
81         1 - 10 - 16 - 2 930.25 زمین تجاری 120 70 8,142,542 7,574,600,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 % 350,000,000 ___ 36.544062,59.162927   دانلود
82         1 - 35 - 17 - 2 930.25 زمین تجاری 120 70 8,142,542 7,574,600,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 % 350,000,000 ___ 36.539527,59.171848   دانلود
83         1 - 15 - 20 - 2 930.25 زمین تجاری 120 70 8,007,955 7,449,400,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 % 350,000,000 ___ 36.581430,59.170093   دانلود
84         1 - 28 - 21 - 2 930.25 زمین تجاری 120 70 8,142,542 7,574,600,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 % 350,000,000 ___ 36.575832,59.153757   دانلود
85         2 - 58 - 2 - 1 2995.63 زمین آموزشی مطابق ضوابط و مقررات سازمان نوسازی مدارس 30 2,410,654 7,221,427,200 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 21.88 % 360,000,000 پیشنهاد دهندگان می بایست مجوز اولیه و موافقت نامه اصولی از دستگاه ذیربط برای احداث در شهر جدید گلبهار را دارا بوده و تصویر آنرا به همراه اسناد مزایده ارائه نماید. 36.569707,59.189191   دانلود
86         2 - 12 - 32 - 1 2044.56 زمین بهداشتی درمانی 100 40 2,304,000 4,710,666,240 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16.67 % 230,000,000 36.582133,59.181029   دانلود
87         1 - 26 - 13 - 2 6533.12 زمین آموزشی 75 30 1,001,600 6,543,572,992 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 12.94 % 320,000,000 36.550125,59.176140   دانلود
88 4 - 1 - 2 - 88 - 30 - 1 همکف
21.86
انباری
2.23
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 60,000,000 1,324,980,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 60,000,000 ___ 36.577267,59.192729   دانلود
89 2 - 1 - 1 - 13 - 15 - 2 همکف
44.03
بالکن
16.55
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 27,500,000 1,301,850,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 60,000,000 ___ 36.547525,59.177344   دانلود
90 2 - 1 - 1 - 25 - 17 - 2 همکف
44.03
بالکن
16.55
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 27,500,000 1,301,850,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 60,000,000 ___ 36.539278,59.169094   دانلود
91 3 - 1 - 1 - 25 - 17 - 2 همکف
34.1
بالکن
12.8
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 33,804,000 1,239,254,640 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 % 60,000,000 ___   دانلود
92 7 - 1 - 1 - 25 - 17 - 2 همکف
29.64
بالکن
11.53
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 32,500,000 1,038,245,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 50,000,000 ___   دانلود
93 3 - 1 - 1 - 18 - 18 - 2 همکف
34.1
بالکن
12.8
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 32,500,000 1,191,450,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 60,000,000 ___ 36.574487,59.170508   دانلود
94 16 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 40 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 40,000,000 1,600,000,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 70,000,000 ___ 36.547156,59.171236   دانلود
95 36 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 41.04 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه اول
__ __ 21,250,000 872,100,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 40,000,000 ___   دانلود
96 37 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 66.9 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه اول
__ __ 21,875,000 1,463,437,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 70,000,000 ___   دانلود
97 38 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 45 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه اول
__ __ 20,625,000 928,125,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 40,000,000 ___   دانلود
98 39 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 44.32 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه اول
__ __ 22,500,000 997,200,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 40,000,000 ___   دانلود
99 40 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 43.88 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه اول
__ __ 22,500,000 987,300,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 % 40,000,000 ___   دانلود