فراخوان عمومی شماره    96/08    شرکت عمران شهر جدید گلبهار  -  ویژه دهه مبارک فجر
ردیف کد نوسازی مساحت
(متر مربع)
کاربری تراکم
(درصد)
سطح
اشغال
(درصد)
قیمت هر مترمربع
پایه کارشناسی
(ریال)
قیمت کل
پایه کارشناسی
(ریال)
مبلغ آورده نقدی
از  قیمت کل
پایه کارشناسی
(ریال)
شرایط پرداخت درصد تخفیف
در صورت
خرید نقدی
مبلغ تضمین
(ریال)
توضیحات   دانلود
اقرار و سوگندنامه
دانلود
فرم
شرایط
فراخوان
دانلود
ضوابط
شهرسازی
دانلود
نمونه
قرارداد
1         1 - 76 - 10 - 1 297 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,699,300 1,098,692,100 549,346,050 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 50,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
2         2 - 76 - 10 - 1 201.02 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,643,250 732,366,115 366,183,058 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
3         3 - 76 - 10 - 1 201.75 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,805,774 767,814,938 383,907,469 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 35,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
4         4 - 76 - 10 - 1 227 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,531,150 801,571,050 400,785,525 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
5         5 - 76 - 10 - 1 227 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,531,150 801,571,050 400,785,525 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
6         6 - 76 - 10 - 1 227 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,531,150 801,571,050 400,785,525 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
7         7 - 76 - 10 - 1 227 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,531,150 801,571,050 400,785,525 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
8         8 - 76 - 10 - 1 227 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,531,150 801,571,050 400,785,525 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
9         9 - 76 - 10 - 1 227 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,531,150 801,571,050 400,785,525 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
10         10 - 76 - 10 - 1 227 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,531,150 801,571,050 400,785,525 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
11         11 - 76 - 10 - 1 227 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,531,150 801,571,050 400,785,525 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
12         12 - 76 - 10 - 1 227 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,531,150 801,571,050 400,785,525 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
13         13 - 76 - 10 - 1 227 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,531,150 801,571,050 400,785,525 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
14         14 - 76 - 10 - 1 227 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,531,150 801,571,050 400,785,525 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
15         15 - 76 - 10 - 1 227 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,531,150 801,571,050 400,785,525 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
16         1 - 77 - 10 - 1 261.55 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,811,400 996,871,670 498,435,835 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 45,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
17         2 - 77 - 10 - 1 246.18 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,699,300 910,693,674 455,346,837 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 45,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
18         3 - 77 - 10 - 1 246.96 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,699,300 913,579,128 456,789,564 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 45,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
19         4 - 77 - 10 - 1 228.78 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,699,300 846,325,854 423,162,927 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
20         5 - 77 - 10 - 1 228.68 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,699,300 845,955,924 422,977,962 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
21         6 - 77 - 10 - 1 228.58 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,699,300 845,585,994 422,792,997 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
22         7 - 77 - 10 - 1 228.47 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,699,300 845,179,071 422,589,536 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
23         8 - 77 - 10 - 1 228.37 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,699,300 844,809,141 422,404,571 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
24         9 - 77 - 10 - 1 228.27 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,699,300 844,439,211 422,219,606 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
25         10 - 77 - 10 - 1 228.17 مسکوني - تراکم متوسط 110 55 3,699,300 844,069,281 422,034,641 بصورت 50% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15.25 40,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
26         1 - 43 - 4 - 1 1259.12 مسکونی - تراکم کم 40 25 4,250,000 5,351,260,000 1,605,378,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 260,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
27         2 - 43 - 4 - 1 1216.09 مسکونی - تراکم کم 40 25 4,125,000 5,016,371,250 1,504,911,375 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 250,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
28         3 - 43 - 4 - 1 1189.7 مسکونی - تراکم کم 40 25 4,125,000 4,907,512,500 1,472,253,750 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 240,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
29         4 - 43 - 4 - 1 1162.17 مسکونی - تراکم کم 40 25 4,250,000 4,939,222,500 1,481,766,750 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 240,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
30         1 - 44 - 4 - 1 1167.75 مسکونی - تراکم کم 40 25 4,250,000 4,962,937,500 1,488,881,250 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 240,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
31         2 - 44 - 4 - 1 1216.89 مسکونی - تراکم کم 40 25 4,375,000 5,323,893,750 1,597,168,125 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 260,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
32         1 - 45 - 4 - 1 1114.75 مسکونی - تراکم کم 40 25 4,375,000 4,877,031,250 1,463,109,375 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 240,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
33         1 - 46 - 4 - 1 1283.4 مسکونی - تراکم کم 40 25 4,250,000 5,454,450,000 1,636,335,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 270,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
34         2 - 46 - 4 - 1 1096.1 مسکونی - تراکم کم 40 25 4,125,000 4,521,412,500 1,356,423,750 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 220,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
35         3 - 46 - 4 - 1 1016.16 مسکونی - تراکم کم 40 25 4,250,000 4,318,680,000 1,295,604,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 210,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
36         1 - 172 - 35 - 2 1089.54 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,375,000 3,677,197,500 1,103,159,250 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 180,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
37         2 - 172 - 35 - 2 1027.94 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,238,011,000 971,403,300 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 160,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
38         3 - 172 - 35 - 2 1027.69 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,237,223,500 971,167,050 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 160,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
39         4 - 172 - 35 - 2 1027.43 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,236,404,500 970,921,350 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 160,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
40         5 - 172 - 35 - 2 1027.18 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,235,617,000 970,685,100 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 160,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
41         6 - 172 - 35 - 2 1141.26 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,262,500 3,723,360,750 1,117,008,225 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 180,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
42         1 - 173 - 35 - 2 1175.93 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,262,500 3,836,471,625 1,150,941,488 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 190,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
43         2 - 173 - 35 - 2 1054.76 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,206,250 3,381,824,250 1,014,547,275 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 160,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
44         3 - 173 - 35 - 2 998.42 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,206,250 3,201,184,125 960,355,238 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 160,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
45         4 - 173 - 35 - 2 1113.69 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,375,000 3,758,703,750 1,127,611,125 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 180,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
46         1 - 174 - 35 - 2 1262.89 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,262,500 4,120,178,625 1,236,053,588 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 200,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
47         2 - 174 - 35 - 2 1190.85 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,177,500 1,125,353,250 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 180,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
48         3 - 174 - 35 - 2 1190.84 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,146,000 1,125,343,800 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 180,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
49         4 - 174 - 35 - 2 1190.84 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,146,000 1,125,343,800 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 180,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
50         5 - 174 - 35 - 2 1190.84 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,146,000 1,125,343,800 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 180,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
51         6 - 174 - 35 - 2 1193.05 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,207,459 3,826,659,375 1,147,997,813 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 190,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
52         7 - 174 - 35 - 2 1263.2 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,262,500 4,121,190,000 1,236,357,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 200,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
53         8 - 174 - 35 - 2 1190.85 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,177,500 1,125,353,250 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 180,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
54         9 - 174 - 35 - 2 1190.84 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,146,000 1,125,343,800 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 180,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
55         10 - 174 - 35 - 2 1190.84 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,146,000 1,125,343,800 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 180,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
56         11 - 174 - 35 - 2 1190.84 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,751,146,000 1,125,343,800 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 180,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
57         12 - 174 - 35 - 2 1193.05 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,207,459 3,826,659,375 1,147,997,813 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 190,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
58         1 - 175 - 35 - 2 1061.22 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,206,250 3,402,536,625 1,020,760,988 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 170,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
59         2 - 175 - 35 - 2 1056 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,326,400,000 997,920,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 160,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
60         3 - 175 - 35 - 2 1100 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,465,000,000 1,039,500,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 170,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
61         4 - 175 - 35 - 2 1213.05 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,376,252 4,095,562,500 1,228,668,750 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 200,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
62         1 - 176 - 35 - 2 1372.29 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,375,000 4,631,478,750 1,389,443,625 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 230,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
63         2 - 176 - 35 - 2 1159.67 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,262,500 3,783,423,375 1,135,027,013 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 180,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
64         3 - 176 - 35 - 2 1027.29 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,262,500 3,351,533,625 1,005,460,088 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 160,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
65         4 - 176 - 35 - 2 1280.98 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,262,500 4,179,197,250 1,253,759,175 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 200,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
66         5 - 176 - 35 - 2 1352.84 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,375,000 4,565,835,000 1,369,750,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 220,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
67         6 - 176 - 35 - 2 1250.3 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,375,000 4,219,762,500 1,265,928,750 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 210,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
68         7 - 176 - 35 - 2 1015.6 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,206,250 3,256,267,500 976,880,250 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 160,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
69         8 - 176 - 35 - 2 1008 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,150,000 3,175,200,000 952,560,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 150,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
70         9 - 176 - 35 - 2 1323.94 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,262,500 4,319,354,250 1,295,806,275 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 210,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
71         10 - 176 - 35 - 2 1212.48 مسکونی - تراکم کم 40 25 3,375,000 4,092,120,000 1,227,636,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 200,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
72         4 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
73         5 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
74         6 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
75         7 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
76         8 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
77         9 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
78         10 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
79         11 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
80         12 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
81         13 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
82         14 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
83         15 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
84         16 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
85         17 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
86         18 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
87         19 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
88         20 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
89         21 - 13 - 22 - 1 56.7 دفتر خدمات پشتیبانی 100 100 8,500,000 481,950,000 144,585,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 20,000,000 غیر قابل تهاتر   دانلود دانلود دانلود دانلود
90         2 - 2 - 32 - 1 661.45 تجاري - مقیاس ناحیه 140 70 13,722,882 9,077,000,000 2,723,100,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 450,000,000 ___   دانلود دانلود دانلود دانلود
91         1 - 25 - 13 - 2 930.25 تجاري - مقیاس محله 120 70 8,142,542 7,574,600,000 2,272,380,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 350,000,000 ___   دانلود دانلود دانلود دانلود
92         1 - 29 - 14 - 2 930.28 تجاري - مقیاس محله 120 70 8,276,863 7,699,800,000 2,309,940,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 350,000,000 ___   دانلود دانلود دانلود دانلود
93         1 - 10 - 16 - 2 930.25 تجاري - مقیاس محله 120 70 8,142,542 7,574,600,000 2,272,380,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 350,000,000 ___   دانلود دانلود دانلود دانلود
94         1 - 35 - 17 - 2 930.25 تجاري - مقیاس محله 120 70 8,142,542 7,574,600,000 2,272,380,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 350,000,000 ___   دانلود دانلود دانلود دانلود
95         1 - 15 - 20 - 2 930.25 تجاري - مقیاس محله 120 70 8,007,955 7,449,400,000 2,234,820,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 350,000,000 ___   دانلود دانلود دانلود دانلود
96         1 - 28 - 21 - 2 930.25 تجاري - مقیاس محله 120 70 8,142,542 7,574,600,000 2,272,380,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 350,000,000 ___   دانلود دانلود دانلود دانلود
97         38 - 10 - 22 - 1 2067.72 کارگاهی - انبار مصالح ساختمانی 40 35 1,815,400 3,753,738,888 1,126,121,666 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 180,000,000 ___   دانلود دانلود دانلود دانلود
98         3 - 22 - 22 - 1 567.92 کارگاهی - صنایع غذایی 40 35 1,878,000 1,066,553,760 319,966,128 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 50,000,000 پیشنهاد دهندگان می بایست مجوز اولیه و موافقت نامه اصولی از دستگاه ذیربط برای احداث در شهر جدید گلبهار را دارا بوده و تصویر آنرا به همراه اسناد مزایده ارائه نماید.   دانلود دانلود دانلود دانلود
99         1 - 88 - 30 - 1 3642.24 ورزشی 100 30 2,750,000 10,016,160,000 3,004,848,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 500,000,000   دانلود دانلود دانلود دانلود
100         1 - 2 - 31 - 1 1026 ورزشی - سالن چند منظوره 100 50 3,276,000 3,361,176,000 1,008,352,800 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16.67 160,000,000   دانلود دانلود دانلود دانلود
101         2 - 12 - 32 - 1 2044.56 بهداشتی درمانی 100 40 2,304,000 4,710,666,240 1,413,199,872 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16.67 230,000,000   دانلود دانلود دانلود دانلود
102         1 - 26 - 13 - 2 6533.12 آموزشی 75 30 1,001,600 6,543,572,992 1,963,071,898 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 12.94 320,000,000   دانلود دانلود دانلود دانلود
103 4 - 1 - 2 - 88 - 30 - 1 همکف
21.86
انباری
2.23
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 60,000,000 1,324,980,000 397,494,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 60,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
104 2 - 1 - 1 - 13 - 15 - 2 همکف
44.03
بالکن
16.55
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 27,500,000 1,301,850,000 390,555,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 65,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
105 2 - 1 - 1 - 25 - 17 - 2 همکف
44.03
بالکن
16.55
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 27,500,000 1,301,850,000 390,555,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 65,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
106 3 - 1 - 1 - 25 - 17 - 2 همکف
34.1
بالکن
12.8
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 33,804,000 1,239,254,640 371,776,392 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20.13 60,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
107 7 - 1 - 1 - 25 - 17 - 2 همکف
29.64
بالکن
11.53
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 32,500,000 1,038,245,000 311,473,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 50,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
108 3 - 1 - 1 - 18 - 18 - 2 همکف
34.1
بالکن
12.8
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 32,500,000 1,191,450,000 357,435,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 55,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
109 1 - 1 - 1 - 22 - 19 - 2 23.59 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 28,750,000 678,212,500 203,463,750 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 30,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
110 3 - 1 - 1 - 22 - 19 - 2 همکف
34.1
بالکن
12.8
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 32,500,000 1,191,450,000 357,435,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 55,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
111 2 - 1 - 1 - 22 - 21 - 2 همکف
44.03
بالکن
16.55
واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 26,377,632 1,248,717,088 374,615,126 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16.67 60,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
112 3 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 24.18 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 39,375,000 952,087,500 285,626,250 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 45,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
113 16 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 40 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه همکف
__ __ 40,000,000 1,600,000,000 480,000,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 80,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
114 29 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 23.35 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه اول
__ __ 23,000,000 537,050,000 161,115,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16.67 25,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
115 36 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 41.04 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه اول
__ __ 21,250,000 872,100,000 261,630,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 40,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
116 37 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 66.9 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه اول
__ __ 21,875,000 1,463,437,500 439,031,250 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 70,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
117 38 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 45 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه اول
__ __ 20,625,000 928,125,000 278,437,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 45,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
118 39 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 44.32 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه اول
__ __ 22,500,000 997,200,000 299,160,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 45,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
119 40 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 43.88 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه اول
__ __ 22,500,000 987,300,000 296,190,000 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 45,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود
120 45 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 26.5 واحد ساخته شده تجاری
واقع در طبقه اول
__ __ 23,750,000 629,375,000 188,812,500 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 20 30,000,000 ___   دانلود دانلود __ دانلود