فراخوان 95/04 دانلود فرم
شرایط
مزایده
دانلود فرم
ضوابط
مزایده
دانلود
نمونه
قرارداد
ردیف کد نوسازی طبقه مساحت
(متر مربع)
کاربری تراکم سطح اشغال شرایط پرداخت قیمت کل پایه کارشناسی
 نقد و اقساط
(ریال)
درصد تخفیف
در صورت خرید نقدی
مبلغ تضمین
(ریال)
توضیحات
1         5 - 4 - 1 - 1 دوبلکس عرصه 300 اعیان 236.12 واحد ساخته شده مسکونی ___ ___ بصورت 50% نقد الباقی اقساط 24 ماهه 3,000,000,000 8.33 150,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
2         1 - 109 - 1 - 1   576 سوله ساخته شده تجاری بر اساس طرح اجرا شده بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 16,980,000,000 20.08 800,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
3 5 - 1 - 8 - 98 - 1 - 1 همکف همکف 18.17 انباری 6.6 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,250,000,000 20 60,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
4 6 - 1 - 8 - 98 - 1 - 1 همکف 21.22 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,360,954,336 20 65,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
5 7 - 1 - 8 - 98 - 1 - 1 همکف همکف 40.45 انباری 19.1 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 2,839,276,552 20 140,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
6 13 - 3 - 8 - 98 - 1 - 1 همکف 36.7 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 2,530,000,000 20.16 125,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
7 2 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 همکف 24.88 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,121,454,017 16.94 50,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
8 3 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 همکف 24.18 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,089,901,854 16.94 50,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
9 4 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 همکف 33.95 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,530,279,898 16.94 75,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
10 11 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 همکف 27.12 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,222,420,938 16.94 60,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
11 15 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 همکف 39.54 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,782,246,456 16.94 90,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
12 29 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 اول 23.35 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 528,245,902 15.94 25,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
13 34 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 اول 30.5 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 690,000,000 15.94 30,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
14 42 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 اول 31.13 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 704,252,459 15.94 30,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
15 43 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 اول 31.02 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 701,763,934 15.94 30,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
16 45 - 1 - 1 - 27 - 33 - 2 اول 26.5 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 599,508,197 15.94 30,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
17 33 - 1 - 1 - 32 - 23 - 1 اول 51.22 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,230,480,469 16.26 60,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
18 22 - 1 - 2 - 88 - 30 - 1 اول 40.75 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,140,000,000 16.67 55,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
19 7 - 1 - 1 - 66 - 10 - 1 همکف همکف 47.6 بالکن 11.42 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 2,115,885,955 16.54 100,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
20 3 - 1 - 4 - 27 - 31 - 1 همکف 65 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 780,000,000 10.26 35,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
21 3 - 1 - 1 - 18 - 13 - 2 همکف همکف 34.54 بالکن 10.17 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,580,800,000 21.88 70,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
22 4 - 1 - 1 - 18 - 13 - 2 همکف همکف 36.13 بالکن 13.13 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,571,840,000 21.88 70,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
23 2 - 1 - 1 - 21 - 14 - 2 همکف همکف 44.03 بالکن 16.55 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,248,717,088 16.36 60,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
24 1 - 1 - 1 - 13 - 15 - 2 همکف 23.59 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 700,000,000 14.29 35,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
25 2 - 1 - 1 - 13 - 15 - 2 همکف همکف 44.03 بالکن 16.55 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,248,717,088 16.36 60,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
26 4 - 1 - 1 - 13 - 15 - 2 همکف همکف 38.97 بالکن 13.66 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,100,000,000 16.36 55,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
27 1 - 1 - 1 - 25 - 17 - 2 همکف 23.59 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 700,000,000 14.29 35,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
28 2 - 1 - 1 - 25 - 17 - 2 همکف همکف 44.03 بالکن 16.55 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,248,717,088 16.36 60,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
29 3 - 1 - 1 - 25 - 17 - 2 همکف همکف 34.1 بالکن 12.8 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 967,003,981 16.36 45,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
30 4 - 1 - 1 - 25 - 17 - 2 همکف همکف 38.97 بالکن 13.66 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,100,000,000 16.36 55,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
31 6 - 1 - 1 - 25 - 17 - 2 همکف همکف 25.65 بالکن 9.99 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 729,288,763 16.36 35,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
32 7 - 1 - 1 - 25 - 17 - 2 همکف همکف 29.64 بالکن 11.53 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 842,659,824 16.36 40,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
33 8 - 1 - 1 - 25 - 17 - 2 همکف همکف 30.78 بالکن 11.92 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 874,787,780 16.36 40,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
34 1 - 1 - 1 - 18 - 18 - 2 همکف 23.59 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 670,000,000 16.42 30,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
35 2 - 1 - 1 - 18 - 18 - 2 همکف همکف 44.03 بالکن 16.55 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,418,996,691 16.8 70,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
36 3 - 1 - 1 - 18 - 18 - 2 همکف همکف 34.1 بالکن 12.8 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,098,868,160 16.8 50,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
37 1 - 1 - 1 - 22 - 19 - 2 همکف 23.59 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 670,000,000 16.42 30,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
38 2 - 1 - 1 - 22 - 19 - 2 همکف همکف 44.03 بالکن 16.55 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,418,996,691 16.8 70,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
39 3 - 1 - 1 - 22 - 19 - 2 همکف همکف 34.1 بالکن 12.8 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,098,868,160 16.8 50,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
40 4 - 1 - 1 - 22 - 19 - 2 همکف همکف 38.97 بالکن 13.66 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,250,000,000 16.8 60,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
41 6 - 1 - 1 - 22 - 19 - 2 همکف همکف 25.65 بالکن 9.99 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 828,737,231 16.8 40,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
42 7 - 1 - 1 - 22 - 19 - 2 همکف همکف 29.64 بالکن 11.53 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 957,567,982 16.8 45,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
43 1 - 1 - 1 - 13 - 20 - 2 همکف 23.59 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 670,000,000 16.42 30,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
44 2 - 1 - 1 - 13 - 20 - 2 همکف همکف 44.03 بالکن 16.55 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,418,996,691 16.8 70,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
45 3 - 1 - 1 - 13 - 20 - 2 همکف همکف 34.1 بالکن 12.8 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,098,868,160 16.8 50,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
46 4 - 1 - 1 - 13 - 20 - 2 همکف همکف 38.97 بالکن 13.66 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,250,000,000 16.8 60,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
47 8 - 1 - 1 - 13 - 20 - 2 همکف همکف 30.78 بالکن 11.92 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 994,077,023 16.8 45,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
48 2 - 1 - 1 - 22 - 21 - 2 همکف همکف 44.03 بالکن 16.55 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,418,996,691 16.8 70,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
49 3 - 1 - 1 - 22 - 21 - 2 همکف همکف 34.1 بالکن 12.8 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,098,868,160 16.8 50,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
50 4 - 1 - 1 - 22 - 21 - 2 همکف همکف 38.97 بالکن 13.66 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,250,000,000 16.8 60,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
51 6 - 1 - 1 - 22 - 21 - 2 همکف همکف 25.65 بالکن 9.99 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 828,737,231 16.8 40,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
52 7 - 1 - 1 - 22 - 21 - 2 همکف همکف 29.64 بالکن 11.53 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 957,567,982 16.8 45,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
53 8 - 1 - 1 - 22 - 21 - 2 همکف همکف 30.78 بالکن 11.92 واحد ساخته شده تجاری ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 994,077,023 16.8 45,000,000 ___ دانلود ___ دانلود
54         2 - 17 - 9 - 1 ___ 600 زمین تجاری مسکونی 120 40 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 3,300,000,000 20.3 160,000,000 ___ دانلود دانلود دانلود
55         4 - 54 - 11 - 1 ___ 429 زمین تجاری مسکونی 120 40 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 2,450,000,000 20.41 120,000,000 ___ دانلود دانلود دانلود
56         5 - 54 - 11 - 1 ___ 429 زمین تجاری مسکونی 120 40 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 2,450,000,000 20.41 120,000,000 ___ دانلود دانلود دانلود
57         2 - 55 - 11 - 1 ___ 429 زمین تجاری مسکونی 120 40 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 2,450,000,000 20.41 120,000,000 ___ دانلود دانلود دانلود
58         2 - 56 - 11 - 1 ___ 509.8 زمین تجاری مسکونی 120 40 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 2,911,445,221 20.41 140,000,000 ___ دانلود دانلود دانلود
59         3 - 56 - 11 - 1 ___ 489.8 زمین تجاری مسکونی 120 40 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 2,797,226,107 20.41 130,000,000 ___ دانلود دانلود دانلود
60         8 - 56 - 11 - 1 ___ 389.9 زمین تجاری مسکونی 120 40 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 2,226,701,632 20.41 110,000,000 ___ دانلود دانلود دانلود
61         15 - 12 - 1 - 1 ___ 52 زمین تجاری - مقیاس محله 100 100 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,050,000,000 20 50,000,000 ___ دانلود دانلود دانلود
62         1 - 38 - 4 - 1 ___ 660.12 زمین تجاری - مقیاس محله 100 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 5,280,000,000 16.67 250,000,000 محدوده جرم گذاری دارد دانلود دانلود دانلود
63         1 - 48 - 10 - 1 ___ 930.25 زمین تجاری - مقیاس محله 100 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 7,899,105,603 16.62 390,000,000 ___ دانلود دانلود دانلود
64         1 - 51 - 10 - 1 ___ 928 زمین تجاری - مقیاس محله 100 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 7,880,000,000 16.62 390,000,000 ___ دانلود دانلود دانلود
65         1 - 62 - 11 - 1 ___ 918 زمین تجاری - مقیاس محله 100 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 8,497,969,422 20.16 420,000,000 ___ دانلود دانلود دانلود
66         1 - 74 - 11 - 1 ___ 669.76 زمین تجاری - مقیاس محله 100 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 6,200,000,000 20.16 300,000,000 ___ دانلود دانلود دانلود
67         1 - 14 - 22 - 1 ___ 587.12 زمین تجاری - مقیاس محله 100 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 4,750,000,000 20 230,000,000 ___ دانلود دانلود دانلود
68         1 - 47 - 24 - 1 ___ 500 زمین تجاری - مقیاس محله 100 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 4,375,000,000 20 210,000,000 ___ دانلود دانلود دانلود
69         2 - 53 - 30 - 1 ___ 1682.82 زمین تجاری - مقیاس منطقه 150 60 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15,380,000,000 20.12 750,000,000 محدوده جرم گذاری دارد دانلود دانلود دانلود
70         1 - 99 - 30 - 1 ___ 1694 زمین تجاری - مقیاس ناحیه 120 60 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 15,482,178,724 20.12 750,000,000 محدوده جرم گذاری دارد دانلود دانلود دانلود
71         10 - 2 - 32 - 1 ___ 272.59 زمین تجاری - مقیاس ناحیه 140 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 3,060,000,000 16.67 150,000,000 محدوده جرم گذاری دارد دانلود دانلود دانلود
72         11 - 2 - 32 - 1 ___ 272.63 زمین تجاری - مقیاس ناحیه 140 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 3,060,449,026 16.67 150,000,000 محدوده جرم گذاری دارد دانلود دانلود دانلود
73 9 - 1 - 1 - 17 - 13 - 2 ___ 43.6 زمین تجاری - مقیاس محله ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 940,000,000 17.02 45,000,000 مطابق طرح ساخت مصوب دانلود دانلود دانلود
74 10 - 1 - 1 - 17 - 13 - 2 ___ 45.9 زمین تجاری - مقیاس محله ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 990,000,000 16.16 45,000,000 مطابق طرح ساخت مصوب دانلود دانلود دانلود
75 11 - 1 - 1 - 17 - 13 - 2 ___ 45.9 زمین تجاری - مقیاس محله ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,100,000,000 16.36 55,000,000 مطابق طرح ساخت مصوب دانلود دانلود دانلود
76 9 - 1 - 1 - 21 - 14 - 2 ___ 136.17 زمین تجاری - مقیاس محله ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 2,610,000,000 16.48 130,000,000 مطابق طرح ساخت مصوب دانلود دانلود دانلود
77 10 - 1 - 1 - 21 - 14 - 2 ___ 115.97 زمین تجاری - مقیاس محله ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 2,230,000,000 16.59 110,000,000 مطابق طرح ساخت مصوب دانلود دانلود دانلود
78         1 - 11 - 15 - 2 ___ 930.25 زمین تجاری - مقیاس محله 120 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 6,300,000,000 17.46 300,000,000 احداث رواق به عرض 3 متر در مجاورت محورهای اصلی الزامیست دانلود دانلود دانلود
79         1 - 22 - 15 - 2 ___ 930.25 زمین تجاری - مقیاس محله 120 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 6,300,000,000 17.46 300,000,000 احداث رواق به عرض 3 متر در مجاورت محورهای اصلی الزامیست دانلود دانلود دانلود
80         1 - 28 - 16 - 2 ___ 930.47 زمین تجاری - مقیاس محله 120 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 6,301,489,922 17.46 300,000,000 احداث رواق به عرض 3 متر در مجاورت محورهای اصلی الزامیست دانلود دانلود دانلود
81         1 - 13 - 17 - 2 ___ 930.25 زمین تجاری - مقیاس محله 120 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 6,300,000,000 17.46 300,000,000 احداث رواق به عرض 3 متر در مجاورت محورهای اصلی الزامیست دانلود دانلود دانلود
82         1 - 9 - 18 - 2 ___ 930.25 زمین تجاری - مقیاس محله 120 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 6,300,000,000 17.46 300,000,000 احداث رواق به عرض 3 متر در مجاورت محورهای اصلی الزامیست دانلود دانلود دانلود
83 9 - 1 - 1 - 22 - 19 - 2 ___ 43.6 زمین تجاری - مقیاس محله ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 940,000,000 17.02 45,000,000 مطابق طرح ساخت مصوب دانلود دانلود دانلود
84 10 - 1 - 1 - 22 - 19 - 2 ___ 45.9 زمین تجاری - مقیاس محله ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 990,000,000 16.16 45,000,000 مطابق طرح ساخت مصوب دانلود دانلود دانلود
85 11 - 1 - 1 - 22 - 19 - 2 ___ 45.9 زمین تجاری - مقیاس محله ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,100,000,000 16.36 55,000,000 مطابق طرح ساخت مصوب دانلود دانلود دانلود
86 12 - 1 - 1 - 22 - 19 - 2 ___ 47.65 زمین تجاری - مقیاس محله ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 1,100,000,000 13.64 55,000,000 مطابق طرح ساخت مصوب دانلود دانلود دانلود
87 14 - 1 - 1 - 22 - 19 - 2 ___ 35.3 زمین تجاری - مقیاس محله ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 720,000,000 16.67 35,000,000 مطابق طرح ساخت مصوب دانلود دانلود دانلود
88         1 - 26 - 19 - 2 ___ 930.25 زمین تجاری - مقیاس محله 120 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 6,300,000,000 17.46 300,000,000 احداث رواق به عرض 3 متر در مجاورت محورهای اصلی الزامیست دانلود دانلود دانلود
89         1 - 32 - 19 - 2 ___ 930.25 زمین تجاری - مقیاس محله 120 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 6,300,000,000 17.46 300,000,000 احداث رواق به عرض 3 متر در مجاورت محورهای اصلی الزامیست دانلود دانلود دانلود
90         1 - 6 - 20 - 2 ___ 930.25 زمین تجاری - مقیاس محله 120 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 6,300,000,000 17.46 300,000,000 احداث رواق به عرض 3 متر در مجاورت محورهای اصلی الزامیست دانلود دانلود دانلود
91 9 - 1 - 1 - 22 - 21 - 2 ___ 136.17 زمین تجاری - مقیاس محله ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 2,610,000,000 16.48 130,000,000 مطابق طرح ساخت مصوب دانلود دانلود دانلود
92 10 - 1 - 1 - 22 - 21 - 2 ___ 115.97 زمین تجاری - مقیاس محله ___ ___ بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 2,230,000,000 16.59 110,000,000 مطابق طرح ساخت مصوب دانلود دانلود دانلود
93         1 - 28 - 21 - 2 ___ 930.25 زمین تجاری - مقیاس محله 120 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 6,300,000,000 17.46 300,000,000 احداث رواق به عرض 3 متر در مجاورت محورهای اصلی الزامیست دانلود دانلود دانلود
94         1 - 82 - 35 - 2 ___ 900 زمین تجاری - مقیاس محله 120 70 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 7,900,000,000 11.14 390,000,000 محدوده جرم گذاری دارد دانلود دانلود دانلود
95         6 - 20 - 23 - 1 ___ 1833 زمین اداری 100 40 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 3,500,000,000 ___ 170,000,000 ___ دانلود ___ ___
96         13 - 1 - 22 - 1 ___ 3787.43 زمین کارگاهی - کارهای چوبی بدون عملیات رنگرزی و تولیدی 40 35 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 4,580,000,000 17.47 220,000,000 پیشنهاد دهندگان می بایست مجوز اولیه و موافقت نامه اصولی از دستگاه ذیربط برای احداث در شهر جدید گلبهار را دارا بوده و تصویر آنرا به همراه اسناد مزایده ارائه نماید. دانلود دانلود دانلود
97         7 - 9 - 22 - 1 ___ 510.41 زمین کارگاهی -  جهت کارگاه نجاری 40 35 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 750,000,000 17.47 35,000,000 دانلود دانلود دانلود
98         1 - 2 - 31 - 1 ___ 1026 زمین ورزشی جهت سالن ورزشی چند منظوره 100 50 بصورت 30% نقد الباقی اقساط 48 ماهه 3,130,000,000 20.13 150,000,000 دانلود دانلود دانلود