اوقات شرعيسایت های دیگر

 

 

آمار بازدید سایت

اخبار مسكن مهر
مراحل فروش اقساطی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط golbahar   
سه شنبه 05 آذر 1392 ساعت 14:32

‹‹ مراحل فروش اقساطي››

به منظور اقدام جهت انجام فروش اقساطي دريافت 100 درصد سهم الشركه هر پروژه از بانك عامل الزامي مي¬باشد.

1.    تهيه ليست اعضاء بر روي سي دي (به صورت فايل اكسل) توسط تعاوني
2.    مراجعه به اداره كل تعاون و ارائه مدارك بند 1 و اخذ معرفي نامه و تأييد موارد مذكور به شركت عمران گلبهار
3.    ارسال موارد بند 1 و 2 به شركت عمران گلبهار واحد مسكن مهر
4.    بررسي اطلاعات ارسالي اعضاء توسط شركت عمران گلبهار واعلام نتيجه به تعاوني يا اداره كل تعاون
5.    ارائه اطلاعات توسط تعاوني به منظور ثبت مشخصات پروژه در سامانه شامل : هزينه ها ، اطلاعات سازنده ، بلوك و واحد به شركت عمران گلبهار
6.    معرفي نماينده تعاوني جهت اختصاص واحد به شركت عمران گلبهار
7.    اختصاص واحد هر يك از متقاضيان در سامانه مسكن مهر توسط نماينده تعاوني در محل شركت عمران گلبهار
8.    ارائه درخواست مكتوب به همراه ليست اعضاء داراي اختصاص واحد در سامانه جهت فروش اقساطي از سوي تعاوني به شركت عمران گلبهار
9.    اخذ معرفي نامه به بانك جهت فروش اقساطي توسط تعاوني از شركت عمران گلبهار
10.    ارائه نقشه¬هاي معماري پروژه به بانك جهت ارجاع به كارشناس به منظور ارزيابي
11.    تعهد سه ماه از سوي شركت عمران در رابطه با ارائه پايانكار، صورتمجلس تفكيكي و اخذ سند مالكيت مراجعه به واحد حقوقي با اخذ تعهد شركت عمران از تعاوني
12.    ارائه پايانكار
در صورت داشتن پايانكار :
1.    ضامن كارمند ( ارائه تعهد كسر اقساط از اداره مربوطه )                 (نياز به سفته نمي¬باشد)                    
2.    ضامن غيركارمند (بستگان درجه يك شامل: پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر يا برادر)               (نياز به سفته ميباشد)
در صورت دارا نبودن پايانكار :
‹‹ مراحل فروش اقساطي››

به منظور اقدام جهت انجام فروش اقساطي دريافت 100 درصد سهم الشركه هر پروژه از بانك عامل الزامي مي¬باشد.

ضامن كارمند يا از بستگان درجه يك                در هر دو صورت ارائه سفته الزامي مي باشد

 
گردش کار اخذ صورتمجلس تفکیکی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط golbahar   
سه شنبه 05 آذر 1392 ساعت 14:29

مراحل اخذ صورتمجلس تفكيكي و صدور سند اعيان
1 -  تهيه مدارك ذيل  توسط  سازنده
-     اخذ گواهي پايان كار بهره برداري از شركت عمران گلبهار
-    تهيه فايل نقشه اجرايي UTM  (نقشه ساختمان اجراء شده) توسط نقشه بردار سازنده
2 – تحويل مدارك بند 1 طي نامه اي به شركت عمران گلبهار
3 – ارسال مدارك تحويلي فوق الذكر توسط شركت عمران  به اداره ثبت اسناد( پس از كنترل نقشه  توسط نقشه  بردار ،
تهيه صورتمجلس تفكيكي و تعيين شماره پلاك فرعي توسط اداره  ثبت  انجام گردد).
4 – ارسال  صورتمجلس تفكيكي توسط اداره ثبت اسناد به شركت عمران گلبهار
5 – معرفي اعضاء به شركت عمران گلبهار با تحويل مدارك ذيل  توسط سازنده
-    كپي شناسنامه
-    كپي كارت ملي
-    اصل قرارداد پيش فروش (فقط مربوط به تفاهم نامه سه جانبه ميباشد –انبوه ساز)
-    صورت حساب نهايي (فقط مربوط به  انبوه ساز مي باشد )
-    معرفي نامه از طرف شركت سازنده انبوه ساز و تعاوني
6 – تحويل صورتمجلس تفكيكي ، مدارك اعضاء و معرفي نامه  توسط شركت عمران گلبهار به نماينده مشخص شده
از  طرف سازنده   جهت  ارسال  به دفتر خانه رسمي
7 – تنظيم سند اجار ه عرصه در دفتر خانه اسناد رسمي به نام اعضاء  با توجه به سهم العرصه مربوطه 
توضيح : سند اجاره عرصه توسط  هريك از اعضاء و نماينده شركت عمران امضاء ميگردد .
8 – مراجعه به اداره ثبت اسناد چناران توسط اعضاء يا نماينده شركت عمران جهت اخذ سند اعيان

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 05 آذر 1392 ساعت 14:43
 
گردش كار تاييديه لوله كشي گاز PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط golbahar   
دوشنبه 04 آذر 1392 ساعت 15:58

مراحل اخذ تأييديه لوله كشي گاز
1-    انتخاب مجري لوله كشي گاز توسط كارفرما ( تعاوني / انبوه ساز )
2-    واريز نمودن فيش به مبلغ تعيين شده به ازاء هر واحد ( توسط مجري يا كارفرما طبق توافق قبلي )
3-    تشكيل پرونده مجري در نظام مهندسي گاز چناران
4-    انتخاب ناظر پروژه توسط نظام مهندسي گاز چناران
5-    تهيه نقشه اوليه از مسير توسط مجري
6-    اخذ تأييديه نقشه اوليه مسيراز ناظر معرفي شده سازمان  توسط مجري قبل از لوله كشي گاز
7-    اجراي لوله كشي گاز توسط مجري پس از تأييديه مسير توسط ناظر
8-    تأييد لوله كشي گاز انجام شده  توسط ناظر نظام مهندسي گاز
9-    تهيه نقشه هاي نهايي توسط مجري در سه نسخه
10-    درصورت اينكه تعداد واحد هر بلوك از 10 واحد بيشتر باشد :
الف – اخذ امضاء شركتهاي نصب پكيج در محل مهر و امضاء مشخص شده در كارت
ب- اخذ امضاء مهندس ناظر بر روي كارت
ج – مهر و امضاء كارت توسط نظام مهندسي گاز چناران
در صورت اينكه تعداد واحدهاي يك بلوك كمتر از 10 باشد صرفا انجام بند ب و ج
مراحل پي گيري نصب كنتور گاز
1-    ارائه سه نسخه تأييديه لوله كشي گاز ( يك نسخه مقوايي و دو نسخه كاغذي ) براي هر واحد به شركت گاز گلبهار
2-    تأييد مدارك توسط شركت گاز گلبهار و ارائه نسخه ها به نماينده پروژه
3-    واريز فيش به مبلغ تعيين شده براي هر واحد
4-    ارائه فيشها به همراه سه نسخه تأييديه لوله كشي به پست بانك گلبهار
5-    ثبت اطلاعات توسط پست بانك و ارسال مدارك به شركت گاز گلبهار
6-    قرارگيري در نوبت نصب كنتور

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 05 آذر 1392 ساعت 14:28
 
تاييد طرح محوطه سازي PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط golbahar   
دوشنبه 04 آذر 1392 ساعت 15:23

 

گردش كار اقدام جهت دريافت تاييد طرح محوطه سازي

 


1.    در خواست تاييد نقشه محوطه ( واحد مسكن مهر ) -  آقاي اكرامي
2.    دريافت چك ليست  مدارك مورد نياز از قسمت كپي -  بايگاني
3.    تهيه مدارك مورد نياز چك ليست  (بند2)-  متقاضي
4.    دريافت زمان جلسه  ( واحد مسكن مهر ) -  آقاي اكرامي
5.    برگزاري كميسيون  ( واحد مسكن مهر )    -  آقاي اكرامي
6.    تاييد اوليه شهرسازي   ( واحد شهرسازي   ) -  آقاي تدبيري
7.    تاييد نقشه برداري ( واحد نقشه برداري )    -  آقاي زرافشاني
8.    تاييدنهائي شهرسازي   ( واحد شهرسازي   ) -  آقاي تدبيري
9.    تاييد دتايلهاي اجرائي (واحد فني و اجرائي )   -   آقاي زرين كيا
10.    تاييد و ارجاع به شركتهاي خدمات رسان  جهت انجام كار ( واحد مسكن مهر )


توضيح
دريافت زمان جلسه   :   به متقاضي جهت بررسي پرونده حداكثر تا 48 ساعت بعد از دريافت مدارك  وقت داده خواهد شد .

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 04 آذر 1392 ساعت 15:29
 
گردش كار پروانه و پايانكار مسكن مهر PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط golbahar   
دوشنبه 04 آذر 1392 ساعت 15:07

 

گردش كار اقدام جهت دريافت پروانه

1. ساختمان خدمات شهري ثبت در خواست خانم زماني
2. تاييد نقشه معماري خانم هراتي
3. ارجاع به سازمان نظام مهندسي
4. نقشه برداري - آقاي ضيايي
5. مهندسين ناظر - آقاي بنائي
6. محاسبه عوارض - آقاي بنائي
7. امور مالي - آقاي پردل
8. صدور پروانه - آقاي نعمتي
9. تاييد مدير خدمات شهري - آقاي خالقي
10. تاييد مديران
11. ساختمان خدمات شهري تحويل برگه پروانه - خانم زماني

 

 

گردش كار اقدام جهت دريافت پايانكار سفت كاري

 

1. ساختمان خدمات شهري ثبت در خواست خانم زماني

2. نقشه برداري - آقاي ضيايي

3. حقوقي و املاك آقاي چراني

4. اعلام ضابطه شهرسازي خانم هراتي

5. امور شهر - آقاي خرازيان

6. اجرائيات - آقاي پورافضلي

7. صدور پروانه و نظارت بازديد

8. تعيين تخلف آقاي نعمتي

9. ارائه تاييد استحكام بنا مهندس ناظر آقاي نعمتي

10. محاسبه عوارض - آقاي بنائي

11. تاييد آتش نشاني - آقاي حزب اللهي

12. امور مالي - آقاي پردل

13. صدور پايانكار - آقاي نعمتي

14. تاييد مدير خدمات شهري - آقاي خالقي

15. ساختمان خدمات شهري تحويل برگه پروانه - خانم زماني

 

 

گردش كار اقدام جهت دريافت پايانكار بهره برداري

 

1. ساختمان خدمات شهري ثبت در خواست خانم زماني

2. حقوقي و املاك آقاي چراني

3. اجرائيات - آقاي پورافضلي

4. محاسبه عوارض - آقاي بنائي

5. تاييد آتش نشاني - آقاي حزب اللهي

6. امور مالي - آقاي پردل

7. صدور پايانكار - آقاي نعمتي

8. تاييد مدير خدمات شهري - آقاي خالقي

9. ساختمان خدمات شهري تحويل برگه پايانكار - خانم زماني

 

 

 

 

مديران محترم تعاوني و انبوه ساز در صورت نياز به راهنمائي بيشتر مي توانند از ساعت 8 الي 16 با شماره هاي

05128323437 -09362939988

آقاي همت منش تماس برقرار نمايند .

 

 

 

 

 

 

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 04 آذر 1392 ساعت 15:21
 
اطلاعيه مهم شركت عمران شهر جديد گلبهار در خصوص واگذاري مسكن مهر PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391 ساعت 14:13

جهت مشاهده متن فراخوان به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

 

ادامه مطلب...
 
شرايط ثبت نام مسكن مهر PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط golbahar   
دوشنبه 04 ارديبهشت 1391 ساعت 07:56

جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

ادامه مطلب...
 
نحوه‌ي معافيت سازندگان مسكن مهر از پرداخت ماليات PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط golbahar   
دوشنبه 24 مرداد 1390 ساعت 10:07

جهت مشاهده متن آگهي بر روي ادامه مطلب كليك كنيد

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 24 مرداد 1390 ساعت 10:21
ادامه مطلب...
 
ضوابط آتش نشاني PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط golbahar   
چهارشنبه 11 خرداد 1390 ساعت 14:02

قابل توجه سازندگان محترم مسكن مهر در شهر جديد گلبهار

ذيلا ضوابط الزامي آتش نشاني در پروژه هاي مسكن مهر درج ميگردد

جهت مشاهده به ادامه مطلب برويد

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 11 خرداد 1390 ساعت 14:23
ادامه مطلب...
 
ضوابط نما سازي واحدهاي مسكن مهر PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط golbahar   

قابل توجه سازندگان محترم مسكن مهر در شهر جديد گلبهار
در ذيل ضوابط نما سازي واحدهاي مسكن مهر در محلات مختلف گلبهار جهت رعايت آن توسط سازندگان درج ميگردد.
لازم است در صورت نياز به اطلاعات بيشتر به واحد شهرسازي اين شركت مراجعه فرماييد

جهت مشاهده ادامه خبر بر روي ادامه مطلب كليك كنيد

ادامه مطلب...
 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 بعدی > انتها >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

نکات قابل توجه

1- قبل از خرید هر گونه ملک در شهرجدید گلبهار ، از واحد حقوقی واملاک شرکت عمران شهرجدید گلبهار استعلام کنید .

2-عدم افراز ، تفکیک زمین و تغییر کاربری از خاصیت زمینهای کشاورزی است از خرید این زمینها جدا" پرهیز کنید .

3- خرید زمینهای کشاورزی در اطراف شهرجدید گلبهار و با نام گلبهار ، معضلی است که هیچگاه رویای خانه دار شدن شما را محقق نخواهد کرد و تنها سرمایه خود را به دست افراد سودجو دادن است.

سرمايه گذاري

کاربران حاضر

 3 مهمان حاضر

نظرسنجی

چه اخباری را در سایت شرکت عمران گلبهار بیشتر می پسندید ؟
 
Copyright © 1394 Golbahar New Town.