خانه / ليست خدمات دستگاه

ليست خدمات دستگاه

عنوان خدمت شناسه خدمتشناسنامه خدمت
(فرآیند خدمت)
نظرسنجی نحوه انجام خدمتفرم های مورد نیازمدارک مورد نیاز
اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدیدمختص توابع15021704104دانلودنظرسنجی
احداث پایانه های حمل و نقل عمومی و خطوط ریلیمختص توابع15021704102دانلودنظرسنجی
اداره تأسیسات و تجهیزات محدوده شهرهای جدیدمختص توابع15021704106دانلودنظرسنجی
اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرت ها و دعاویمختص ستاد و توابع15061707101دانلودنظرسنجی
اعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدیدمختص توابع15021699104دانلودنظرسنجی
انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدیدمختص توابع15021700101دانلودنظرسنجی
آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدیدمختص توابع15021702101دانلودنظرسنجی
برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونیمختص ستاد و توابع15021703102دانلودنظرسنجی
پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربناییمختص ستاد و توابع15021704101دانلودنظرسنجی
پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجراییمختص توابع15021704100دانلودنظرسنجی
تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهرمختص توابع15021703103دانلودنظرسنجی
تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدیدمختص ستاد و توابع15021699104دانلودنظرسنجی
تهیه طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدیدمختص توابع15021702100دانلودنظرسنجی
تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدیدمختص ستاد و توابع15021703101دانلودنظرسنجی
تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدیدمختص ستاد و توابع15021703100دانلودنظرسنجی
حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدیدمختص توابع15061705000دانلودنظرسنجی
حمایت از پایان نامه های دانشجوییمختص ستاد و توابع15051708100دانلودنظرسنجی
حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده های نومختص ستاد و توابع15051708100دانلودنظرسنجی
حمایت از فناوریهای نوین ساختمانی در محدوده شهرهای جدیدمختص توابع15051706000دانلودنظرسنجی
رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعینمختص ستاد و توابع15061707100دانلودنظرسنجی
صدور پروانه احداث شهرهای جدید خصوصیمختص ستاد15021699100دانلودنظرسنجی
صدور پروانه بهره برداری از شهرکمختص ستاد15021699102دانلودنظرسنجی
صدور پروانه تأسیس شهرکمختص ستاد15021699101دانلودنظرسنجی
طراحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلیمختص ستاد و توابع15021704103دانلودنظرسنجی
فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدیدمختص توابع15021700100دانلودنظرسنجی
مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تأسیساتی و رفاهیمختص توابع15021704105دانلودنظرسنجی
واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدیدمختص توابع15011701000دانلودنظرسنجی
Print Friendly, PDF & Email