خانه / ليست خدمات دستگاه

ليست خدمات دستگاه

کاربر گرامی، جهت استفاده از خدماتی که بصورت الکترونیکی قابل ارائه می باشد، به صفحه “میز خدمت الکترونیک” مراجعه فرمایید.

عنوان خدمت نحوه انجام خدمتشناسه خدمتشناسنامه خدمت
(فرآیند خدمت، فرم ها و مدارک مورد نیاز)
نظرسنجی نحوه انجام خدمت
اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدیدمختص توابعحضوری15021704104دانلودنظرسنجی
احداث پایانه های حمل و نقل عمومی و خطوط ریلیمختص توابعحضوری15021704102دانلودنظرسنجی
اداره تأسیسات و تجهیزات محدوده شهرهای جدیدمختص توابعحضوری15021704106دانلودنظرسنجی
اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرت ها و دعاویمختص ستاد و توابعالکترونیکی، تعاملی15061707101دانلودنظرسنجی
اعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدیدمختص توابعحضوری15021699104دانلودنظرسنجی
انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدیدمختص توابعحضوری15021700101دانلودنظرسنجی
آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدیدمختص توابعحضوری15021702101دانلودنظرسنجی
برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونیمختص ستاد و توابعالکترونیکی، تعاملی، دفاتر پیشخوان15021703102دانلودنظرسنجی
پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربناییمختص ستاد و توابعحضوری15021704101دانلودنظرسنجی
پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجراییمختص توابعحضوری15021704100دانلودنظرسنجی
تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهرمختص توابعالکترونیکی، تعاملی، دفاتر پیشخوان15021703103دانلودنظرسنجی
تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدیدمختص ستاد و توابعحضوری15021699104دانلودنظرسنجی
تهیه طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدیدمختص توابعحضوری15021702100دانلودنظرسنجی
تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدیدمختص ستاد و توابعحضوری15021703101دانلودنظرسنجی
تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدیدمختص ستاد و توابعحضوری15021703100دانلودنظرسنجی
حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدیدمختص توابعحضوری15061705000دانلودنظرسنجی
حمایت از پایان نامه های دانشجوییمختص ستاد و توابعالکترونیکی، تعاملی15051708100دانلودنظرسنجی
حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده های نومختص ستاد و توابعالکترونیکی، تعاملی15051708100دانلودنظرسنجی
حمایت از فناوریهای نوین ساختمانی در محدوده شهرهای جدیدمختص توابعحضوری15051706000دانلودنظرسنجی
رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعینمختص ستاد و توابعالکترونیکی، تعاملی، دفاتر پیشخوان15061707100دانلودنظرسنجی
صدور پروانه احداث شهرهای جدید خصوصیمختص ستادحضوری15021699100دانلودنظرسنجی
صدور پروانه بهره برداری از شهرکمختص ستادحضوری15021699102دانلودنظرسنجی
صدور پروانه تأسیس شهرکمختص ستادحضوری15021699101دانلودنظرسنجی
طراحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلیمختص ستاد و توابعحضوری15021704103دانلودنظرسنجی
فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدیدمختص توابعالکترونیکی، تعاملی15021700100دانلودنظرسنجی
مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تأسیساتی و رفاهیمختص توابعحضوری15021704105دانلودنظرسنجی
واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدیدمختص توابعالکترونیکی، تعاملی15011701000دانلودنظرسنجی
Print Friendly, PDF & Email

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها