خانه / پرسشهای متداول

پرسشهای متداول

سوالات متداول در بخش انبوه سازان و تعاونی های مسكن مهر

تعريف مجمع

منظور از مجمع عمومي  جلسه اي است كه حداقل سالي يك بار به طور ساليانه با حضور كليه اعضاء يك تعاوني تشكيل مي گردد و در صورت حضور نصف بعلاوه يك اعضاء در جلسه اول  رسميت مي يابد و تصميمات آن براي هياّت مديره و مديرعامل لازم الاجراء مي باشد .

Print Friendly, PDF & Email

وظايف مجمع عمومي ( ماده ۲۳ اساسنامه تعاوني )

الف –  انتخاب هيآت مديره و بازرسان

ب –  رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تراز نامه و حساب سود و زيان

ج تآيين خط مشي و برنامه تعاوني و سرمايه گذاري و اعتبارات

د تصويب مقررات و دستور العملهاي داخلي تعاوني

مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار و با حضور نصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي يابد

جهت تعيين تكليف ،  برخي از موضوعات پروژه ها  اعضاء مي توانند در شرايط خاص با درخواست از هيات مديره يا بازرس اقدام به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده نمايند .

Print Friendly, PDF & Email

وظايف هيآت مديره ( ماده ۲۴ اساسنامه تعاوني )

الف –  انتخاب مدير عامل براي مدت ۲ سال

ب –  رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تراز نامه مالي و حساب سود و زيان و گزارش به مجمع عمومي

ج پي گيري خط مشي و برنامه ابلاغي مجمع تعاوني

لازم به ذكر است كه اعضاء هيآت مديره طي انتخاباتي كه توسط مجمع عمومي برگزار مي گردد انتخاب مي شوند .

Print Friendly, PDF & Email

وظايف مدير عامل ( ماده ۲۴ اساسنامه تعاوني )

الف –  پاسخ به اعضا تعاوني و پي گيري كارها

ب –  گزارش تراز نامه مالي و حساب سود و زيان به هيات مديره و مجمع عمومي

ج پي گيري خط مشي و برنامه ابلاغي مجمع تعاوني و هيات مديره

لازم به ذكر است كه اعضاي هيآت مديره طي انتخاباتي با بررسي سوابق كاري شخصي داراي صلاحيت را براي مدت ۲ سال به عنوان مدير عامل انتخاب مي نمايند .

Print Friendly, PDF & Email

وظايف بازرسان ( ماده ۵۰ اساسنامه تعاوني )

الف –  نظارت مستمر بر اداره امور تعاوني و تطبيق عمليات و معاملات انجام شده با اساس نامه و قوانين

ب –  رسيدگي به حسابهاي مالي و گزارشات هيات مديره و پاسخ به مجمع  

ج رسيدگي به شكايات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط

د –  تذكر كتبي تخلفات احتمالي در نحوه اداره تعاوني به هيآت مديره و مديرعامل و تقاضاي رفع نقص 

Print Friendly, PDF & Email

زمان خاتمه و تحويل واحدهاي تعاوني ..... چه زماني مي باشد ؟

الف –  در تعاوني ها به طور معمول اعضا با همكاري خود  با مديراني كه خود انتخاب نموده اند زمينه تكميل و تحويل واحدها را فراهم مي كنند( با پي گيري مستمر از مدير عامل تعاوني و واريز وجوه اعلامي  توسط مديران تعاوني ).

ب درصورت تكميل بودن واحدها و محوطه ، تعاوني مي تواند با تسويه حساب كامل مبلغ تعيين شده توسط كميسيون قيمت گذاري پس از اخذ دفترچه اقساط ، واحد را به اعضا تحويل نمايد .

ج –  يكي از علتهاي تكميل نبودن واحدها  در موعد مقرر عدم تامين منابع مالي توسط اعضا مي باشد لازم به ذكر است  درصورت عدم تكميل موجودي در صورت داشتن بهترين مديران هم پروژه تكميل و  تحويل نخواهد شد .

Print Friendly, PDF & Email

كل مقدار هزينه اي كه بايد تا زمان تحويل واحد به تعاوني پرداخت نماييم چقدر مي باشد ؟

مقدار  هزينه پرداختي در پروژه هاي مسكن مهر قيمت تمام شده واحدها مي باشد كه اين مبلغ را كميسيوني متشكل از نمايندگان چندين دستگاه اجرايي و نظارتي مرتبط با مسكن مهر از جمله اداره كل راه و شهرسازي اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي –  اتحاديه تعاوني هاي مسكن مهر مدير عامل تعاوني مربوطه و ……..  تعيين مي نمايد . كه لازم است تعاوني نسبت به تكميل و ارائه مدارك مالي خود جهت تصميم گيري در كميسيون اقدام نمايد .

متقاضيان محترم مي توانند با مراجعه به تعاوني و اطمينان از مصوب شدن قيمت واحدها در كميسيون مربوطه از قيمت واحدها اطلاع حاصل نموده و بر اساس قيمتهاي اعلامي نسبت به تكميل آورده خود در حساب تعاوني اقدام نمايد .

Print Friendly, PDF & Email

پروژه ما فاقد برق – گاز و آب و خدمات شهري (رفت و روب ) مي باشد ؟

به طور معمول وظايف سازمانهاي مختلف توسط قانون گذار مشخص شده است  و وظيفه شركت عمران شهر جديد گلبهار در طرح مسكن مهر تامين و واگذاري زمين به تعاونيها و سازندگان ذيصلاح  جهت ساخت مسكن براي متقاضيان واجد شرايط  و معرفي پروژه به بانك مسكن جهت دريافت وام مي باشد  و متقاضيان بايد در موارد فوق از مديران تعاوني خود بخواهند كه به سازمانها و يا ادارات مربوطه مراجعه و پي گيري نمايند .

Print Friendly, PDF & Email

چرا تعاوني عليرغم تعهد نسبت به تحويل واحد تا تاريخ مورد تعهد ، تاكنون واحد ها را تكميل و تحويل نداده است ؟

در پروژه ها معمولا عدم تحويل در موعد مقرر مي تواند به دلايل ذيل باشد :

الف –  عدم تكميل موجودي توسط اعضاء  و عدم پي گيري مناسب در تعاوني ها توسط عضو

ب –  عدم تكميل خدمات زير بنائي  توسط شركتهاي خدمات رسان ( آب برق گاز )

ج –  وجود شرايط خاص جوي

د –   عدم مديريت مناسب اجرايي در برخي از تعاونيها

ه اختلافات بين سازنده و تعاوني در خصوص نحوه پرداخت و قيمت انجام كار

Print Friendly, PDF & Email

چرا در حالي كه اقساط واحد را پرداخت مي كنيم هنوز واحد ها به ما تحويل نشده است ؟

به جهت كاهش مدت زمان دوران مشاركت ساخت و جلوگيري از جرائم دير كرد ، تسهيلات اعطايي به پروژه زودتر از تحويل واحد ها به نام متقاضيان فروش اقساطي شده تا مبلغ اقساط كاهش و مدت زمان باز پرداخت تسهيلات افزايش يابد .

اين موضوع همچنين مي تواند به علت تصفيه حساب عضو با تعاوني در نتيجه مشخص نبودن قيمت تمام شده باشد .

Print Friendly, PDF & Email

از متقاضيان مسكن مهر تعاوني هستم چگونه مي توانم انصراف دهم ؟

الف  نامه اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي به شركت عمران شهر جديد گلبهار  مبني بر انصراف

ب –   تكميل فرم انصراف واحد تخصيصي در شركت عمران شهر جديد گلبهار

Print Friendly, PDF & Email

از متقاضيان مسكن مهر هستم فرم ( ج ) اينجانب رد شده است چگونه مي توانم مشكل را حل كنم ؟

جهت رفع مشكل به مدارك ذيل جهت مكاتبه با اداره كل راه و شهرسازي نياز مي باشد .

الف كپي كارت ملي متقاضي و همسر ايشان

ب – كپي شناسنامه متقاضي و همسر ايشان

Print Friendly, PDF & Email

نحوه تحويل گيري واحد اختصاصي در پروژه هاي انبوه سازي به متقاضيان

   ابتدا متقاضي از واحد بازديد نموده و پس از بازديد چك ليست تحويل واحد جهت امضاء از طرف انبوه ساز در اختيار  ايشان  قرار داده مي شود سپس متقاضي ضمن مطالعه موارد  مندرج در چك ليست و تطبيق آن با شرايط واحد در صورت عدم وجود نقص و ايراد چك ليست تحويلي را امضاء و واحد را تحويل مي گيرد و در صورت وجود ايراد و نقص در واحد نوع ايراد و محل آن  را به طور دقيق در چك ليست قيد مي نمايد.

Print Friendly, PDF & Email

پروژه ما فاقد برق – گاز و آب و خدمات شهري (رفت و روب ) مي باشد ؟

به طور معمول واحد ها پس از برقراري انشعاب آب و برق به متقاضي واگذار مي گردند در خصوص انشعاب گاز نصب پكيج استاندارد و سكونت متقاضي جهت وصل انشعاب الزامي است ضمنا وظايف سازمانهاي مختلف توسط قانون گذار مشخص شده است  و وظيفه شركت عمران شهر جديد گلبهار در طرح مسكن مهر تامين و واگذاري زمين به سازندگان ذيصلاح  جهت ساخت مسكن براي متقاضيان واجد شرايط  و معرفي پروژه به بانك مسكن جهت دريافت وام مي باشد  و متقاضيان بايد در موارد فوق ضمن مراجعه به ادارات مربوطه متولي هر بخش ، مسائل مربوطه را از متولي موضوع پي گيري نمايند .

Print Friendly, PDF & Email

انبوه ساز عليرغم تعهد نسبت به تحويل واحد تا تاريخ مورد تعهد تاكنون واحد ها را تكميل و تحويل نداده است ؟

در پروژه ها معمولا عدم تحويل در موعد مقرر مي تواند به دلايل ذيل باشد :

الف –  عدم تكميل خدمات زير بنائي  توسط شركتهاي خدمات رسان ( آب برق گاز )

ب –  وجود شرايط خاص جوي

ج-  ابلاغ عمليات اجرائي الزامي به انبوه ساز بيش از قرارداد اوليه

د  عدم واريز به موقع سهم آورده توسط متقاضيان (فردي يا جمعي )

ه –  موانع اداري و حقوقي

و –  انحصار در برخي  خدمات و ترافيك انجام كار در مرجع مربوطه

Print Friendly, PDF & Email

چرا در حالي كه اقساط واحد را پرداخت مي كنيم هنوز واحد ها به ما تحويل نشده است ؟

امورات پروژه به دو قسمت اداري و اجرائي تقسيم مي گردد ، در قسمت اداري به علت اينكه يكي از شرايط تحويل واحدها اخذ دفترچه اقساط مي باشد و به جهت كاهش مدت زمان دوران مشاركت ساخت و جلوگيري از جرائم دير كرد ، تسهيلات اعطايي به پروژه زودتر از تحويل واحد ها به نام متقاضيان فروش اقساطي شده تا مبلغ اقساط كاهش و مدت زمان باز پرداخت تسهيلات افزايش يابد . ضمنا از ديگر شرايط تحويل واحدها تعيين قيمت واحدها و تصفيه حساب متقاضي در حساب سامانه اي مطابق صورت حساب صادره مي باشد .

Print Friendly, PDF & Email

آيا مي توانيم به حساب انبوه ساز پول واريز نماييم ؟

خير  در پروژه هايي كه به صورت انبوه سازي ساخته و تحويل متقاضيان ميگردد شركت انبوه ساز مي بايست در قالب انجام كارگزاري نسبت به ثبت نام متقاضي در سامانه مسكن مهر اقدام و سامانه شماره حسابي را در بانك مسكن به نام شخص متقاضي ايجاد و كليه مبالغ واريزي مي بايست به اين حساب واريز گردد . بنابر اين واريز هرگونه وجه به حساب انبوه ساز خلاف ضوابط بوده و مسئوليت عواقب مربوطه بر عهده شخص واريز كننده مي باشد .

ضمناَ اطلاعيه اي درمورد همين سئوال در روزنامه خراسان مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۷ صفحه يك به چاپ رسيده است .

Print Friendly, PDF & Email

آيا مبلغ قرارداد پيش فروش با صورتحساب نهائي واحد يكسان است ؟

خير  – مبلغ قرارداد پيش فروش براساس مبلغ تفاهم سه جانبه تنظيم ميگردد ولي در پايان پروژه ضمن بررسي مجدد هزينه ها ي پروژه آن دسته از هزينه هاي انجام شده در طول پروژه كه در تعهد انبوه ساز نمي باشد . با ارائه اسناد و مدارك توسط انبوه ساز به شركت عمران شهر جديد گلبهار  بررسي و سپس در كميسيون قيمت گذاري استان مصوب مي گردد كه ملاك تسويه حساب طرفين مي باشد .

Print Friendly, PDF & Email

چگونه مي توانيم باقي مانده پول خود را پس از پرداخت كامل سهم آورده خود از حساب بانك مسكن دريافت نماييم ؟

پاسخگوئي به موضوع فوق الذكر توسط شركت عمران شهر جديد گلبهارصرفاُ در روزهاي دوشنبه و سه شنبه هر هفته با ارائه مدارك ذيل صورت خواهد گرفت .

الف ارائه درخواست كتبي به انبوه ساز و كارگزار پروژه مبني بر درخواست تسويه حساب

ب –  ارسال نامه عدم بدهي متقاضي به شركت عمران شهر جديد گلبهار توسط كارگزار پروژه شامل ضمائم ذيل :

     1  –  چك ليست تحويل واحد اختصاصي به متقاضي    

     2 –  صورتحساب نهائي كه به امضاء كليه طرفين رسيده باشد .

Print Friendly, PDF & Email

از متقاضيان انبوه سازي واحدهاي طرح مسكن مهر هستم تا چه مبلغي مي بايست واريز نمايم ؟

در پرو ژه هايي كه بصورت انبوه سازي قراردادهاي آنها منعقد شده كارگزار پروژه مي بايست در مرحله اول نسبت به ثبت نام عضو در سامانه مسكن مهر اقدام و پس از احراز شرايط و واجد شرايط بودن عضو ، عضو را به پروژه مربوطه اختصاص دهند در اين مرحله بصورت سيستمي حساب غير قابل برداشتي به نام عضو در بانك مسكن افتتاح و سپس متقاضي مي بايست تا رقم حدودي اعلامي نسبت به تكميل موجودي در حساب سامانه اي مورد اشاره اقدام تا نسبت به اختصاص واحد در سامانه اقدام گردد و از طريق سامانه قرارداد پيش فروش براي هر عضو منعقد گردد . سپس عضو مي بايست طبق تبصره ۶ ماده ۵ قرارداد نسبت به تكميل موجودي تا سقف صورتحساب نهايي صادره كه به تاييد كميته قيمت گذاري استان رسيده اقدام نمايد .

Print Friendly, PDF & Email

از متقاضيان مسكن مهر انبوه ساز هستم چگونه مي توانم انصراف دهم ؟

الف  ارائه درخواست نامه كتبي انصراف از واحد اختصاصي به سازنده يا كارگزار پروزه

ب   تاييد انصراف متقاضي از جانب سازنده يا كارگزار پروژه  

ج  تكميل فرم انصراف واحد تخصيصي در شركت عمران شهر جديد گلبهار

Print Friendly, PDF & Email

از متقاضيان مسكن مهر هستم فرم ( ج ) اينجانب رد شده است چگونه مي توانم مشكل را حل كنم ؟

جهت رفع مشكل به مدارك ذيل جهت مكاتبه با اداره كل راه و شهرسازي نياز مي باشد .

الف كپي كارت ملي متقاضي و همسر ايشان

ب – كپي شناسنامه متقاضي و همسر ايشان

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها