شرکت عمران شهر جدید گلبهار
مديرعامل شركت عمران شهر جديد گلبهار معرفي شد

مديرعامل شركت عمران شهر جديد گلبهار معرفي شد

معارفه هومن گريواني مدير عامل شركت عمران شهر جديد گلبهار با حضور معاون وزير راه و شهرسازي انجام شد. به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، با حضور نريمان معاون وزير راه و شهر سازي و مدير عامل…