شرکت عمران شهر جدید گلبهار
نصب تابلوهاي راهنماي مسیر در گلبهار اجرا شد

نصب تابلوهاي راهنماي مسیر در گلبهار اجرا شد

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، نصب تابلوي راهنماي مسير (جانبي و بالاسري) توسط اداره حمل و نقل و ترافيك شركت عمران در شهر جديد گلبهار اجرا شد. متحديان رئيس اداره حمل و نقل و ترافیک شركت…

عمليات آماده سازي پارك محله ۱۳ جهت اجراي فضاي سبز

عمليات آماده سازي پارك محله ۱۳ جهت اجراي فضاي سبز

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، به منظور اجراي فضاي سبز و درخت كاري، عمليات خاكي جهت احداث فضاي سبز در پارك موضوعي ايراني اسلامي در محله ۱۳ مسكن مهر توسط حوزه فضاي سبز شركت عمران شهر…

اجراي عمليات پياده رو سازي مسكن مهر شركت خاتم الا وصيا در گلبهار

اجراي عمليات پياده رو سازي مسكن مهر شركت خاتم الا وصيا در گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، به منظور مساعدت به ساكنين مسكن ۳۳۱ واحدي شركت خاتم الا وصيا در محله ۳۲ گلبهارعمليات اجراي پياده رو سازي اين پروژه توسط واحد فني و اجرايي شركت عمران در حال…