شرکت عمران شهر جدید گلبهار
عمليات اجراي تكميل پارك ورودي نيمه شمالي گلبهار

عمليات اجراي تكميل پارك ورودي نيمه شمالي گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات اجرايي تكميل پارك ورودي نيمه شمالي گلبهار در حال اجرا ميباشد. مهندس گريواني معاون فني و عضو هیئت مديره اين شركت در اين خصوص گفت: اين پارك در حاشیه بلوار…